Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italien) den 22. november 2018 – FW og GY mod U.T.G. - Prefettura di Lucca

(Sag C-726/18)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: FW og GY

Sagsøgt: U.T.G. - Prefettura di Lucca

Præjudicielle spørgsmål

Er direktivets 1 artikel 20, stk. 4, til hinder for en fortolkning af artikel 23 i lovdekret nr. 142/2015, hvorefter overtrædelser af almindelige bestemmelser i retsordenen, der ikke specifikt er blevet medtaget i de samlivsregler, der gælder i indkvarteringscentrene, ligeledes kan udgøre en alvorlig overtrædelse af de sidstnævnte regler, såfremt de kan belaste det ordnede samliv i indkvarteringscentrene?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, anmodes Domstolen om at besvare yderligere et spørgsmål, som forelægges ved nærværende kendelse:

Er direktivets artikel 20, stk. 4, til hinder for en fortolkning af artikel 23 i lovdekret nr. 142/2015, hvorefter der som led i undersøgelsen af, hvorvidt modtagelsesforanstaltninger skal inddrages, tillige skal tages højde for adfærd, der er udvist af en ansøger om international beskyttelse, som ikke er strafbar ifølge medlemsstatens retsorden, men som under alle omstændigheder kan have negativ indvirkning på det ordnede samliv i de centre, hvor vedkommende befinder sig?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26.6.2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 96).