Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) on esittänyt 22.11.2018 – FW ja GY v. Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lucca

(asia C-726/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Pääasian asianosaiset

Kantajat: FW ja GY

Vastaaja: Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lucca

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin1 20 artiklan 4 kohta esteenä sellaiselle asetuksen nro 142/2015 23 §:n tulkinnalle, jonka mukaan myös lainsäädännön sellaisten yleisten säännösten rikkomista, joita ei ole erityisesti mainittu vastaanottokeskusten säännöissä, voidaan pitää viimeksi mainittujen vakavana rikkomisena, mikäli se vaikuttaa vastaanottokeskusten järjestykseen?

Mikäli tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, on ratkaistava toinen kysymys, joka tällä päätöksellä esitetään unionin tuomioistuimelle:

Onko direktiivin 20 artiklan 4 kohta esteenä sellaiselle asetuksen nro 142/2015 23 §:n tulkinnalle, jonka mukaan vastaanottotoimenpiteiden peruuttamista harkittaessa voidaan ottaa huomioon myös sellainen kansainvälistä suojelua hakevan henkilön käyttäytyminen, jota ei ole jäsenvaltion lainsäädännössä säädetty rangaistavaksi, mikäli sillä saattaa kuitenkin olla kielteinen vaikutus sen vastaanottokeskuksen järjestykseen, johon henkilö on sijoitettu?

____________

1 Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU (EUVL 2013, L 180, s. 96).