Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 22. novembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Itālija) – FW, GY/U.T.G. – Prefettura di Lucca

(Lieta C-726/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Pamatlietas puses

Prasītāji: FW un GY

Atbildētāja: U.T.G. – Prefettura di Lucca

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 1 20. panta 4. punkts liedz interpretēt Leģislatīvā dekrēta Nr. 142/2015 23. pantu tādējādi, ka arī tāda uzvedība, kas pārkāpj tiesiskā regulējuma vispārējās normas, kuras nav konkrēti norādītas izmitināšanas centru iekšējās kārtības noteikumos, var būt smags noteikumu pārkāpums, ja šī uzvedība spēj ietekmēt civilizētu kopdzīvi uzņemšanas struktūrās? Jautājums ir nozīmīgs, jo noliedzošas atbildes gadījumā prasības būtu jāapmierina, atceļot apstrīdētos prefekta lēmumus, jo administrācija būtu kļūdaini piemērojusi Leģislatīvā dekrēta Nr. 142/2015 23. panta 1. punkta e) apakšpunktā ietverto minēto tiesību normu. Šādā gadījumā prasītāju veiktās nelikumīgās darbības labākajā gadījumā varētu būt iemesls viņu aizturēšanai norīkotajās struktūrās, bet tas nebūtu priekšnoteikums uzņemšanas pasākumu piemērošanas atcelšanai.

Apstiprinošas atbildes gadījumā ir jāatrisina vēl viens jautājums, kas ar šo rīkojumu tiek uzdots Tiesai:

Vai Direktīvas 20. panta 4. punkts liedz interpretēt Leģislatīvā dekrēta Nr. 142/2015 23. pantu tādējādi, ka nolūkā atcelt uzņemšanas pasākumu piemērošanu var tikt ņemta vērā arī tāda personas, kas lūdz starptautisko aizsardzību, rīcība, kas nav noziedzīgs nodarījums, kas būtu krimināli sodāms saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu, ja vien tā tomēr spēj negatīvi ietekmēt civilizētu kopdzīvi struktūrās, kurās viņi ir izmitināti?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV 2013, L 180, 96. lpp.).