Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Italië) op 22 november 2018 – FW, GY/U.T.G. - Prefettura di Lucca

(Zaak C-726/18)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: FW, GY

Verwerende partij: U.T.G. - Prefettura di Lucca

Prejudiciële vragen

Staat artikel 20, lid 4, van de richtlijn1 eraan in de weg dat artikel 23 van decreto legislativo nr. 142/2015 aldus wordt uitgelegd dat ook gedragingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op algemene voorschriften van de rechtsorde die niet specifiek in de regelgeving van opvangcentra zijn opgenomen, een ernstige inbreuk op deze regelgeving kunnen opleveren indien zij invloed kunnen hebben op de ordelijke co-existentie in de opvangstructuren?

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, moet een tweede prejudiciële vraag worden beantwoord, die hierbij aan het Hof wordt voorgelegd:

Staat artikel 20, lid 4, van de richtlijn eraan in de weg dat artikel 23 van decreto legislativo nr. 142/2015 aldus wordt uitgelegd dat met het oog op de intrekking van de toekenning van opvang ook gedragingen van de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking kunnen worden genomen die in de rechtsorde van de betrokken lidstaat niet strafbaar zijn, indien deze gedragingen een negatieve invloed kunnen hebben op de ordelijke co-existentie in de structuren waarin zij worden opgevangen?

____________

1 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB 2013, L 180, blz. 96).