Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Taliansko) 22. novembra 2018 – FW, GY/U.T.G. – Prefettura di Lucca

(vec C-726/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: FW, GY

Žalovaný: U.T.G. – Prefettura di Lucca

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 20 ods. 4 smernice1 výkladu článku 23 legislatívneho dekrétu 142/2015, v tom zmysle, že aj konanie v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi, ktoré sa konkrétne neuvádzajú vo vnútornom poriadku pobytových táborov, môže predstavovať závažné porušenie vnútorného poriadku, pokiaľ môže mať dotknuté konanie vplyv na riadne spolužitie v prijímacích zariadeniach?

Táto otázka je relevantná, keďže v prípade kladnej odpovede by mal vnútroštátny súd žalobám vyhovieť a napadnuté rozhodnutia okresných úradov zrušiť, keďže správny orgán nesprávne uplatnil uvedené ustanovenia, tak ako sa uvádzajú v článku 23 ods. 1 písm. e) legislatívneho dekrétu č. 142/2015. V takom prípade by totiž nezákonné konanie žalobcov mohlo byť nanajvýš dôvodom pre ich zaistenie v príslušných zariadeniach, nepredstavovalo by však predpoklad pre zrušenie rozhodnutia o uplatňovaní opatrení súvisiacich s prijímaním.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku je potrebné poskytnúť odpoveď na ďalšiu otázku, ktorá sa v tomto návrhu kladie Súdnemu dvoru:

Bráni článok 20 ods. 4 smernice výkladu článku 23 legislatívneho dekrétu 142/2015, v tom zmysle, že na účely zrušenia rozhodnutia o uplatňovaní opatrení súvisiacich s prijímaním žiadateľov o medzinárodnú ochranu možno prihliadať aj na správanie žiadateľa, ktoré nepredstavuje protiprávny čin, za ktorý možno podľa práva daného členského štátu uložiť trest v trestnom konaní, pokiaľ ide o správanie, ktoré môže v každom prípade negatívne ovplyvniť riadne spolužitie v zariadeniach, do ktorých sa žiadatelia umiestňujú?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 96).