Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italien) den 22 november 2018 – FW, GY mot U.T.G. - Prefettura di Lucca

(Mål C-726/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parter i det nationella målet

Klagande: FW, GY

Motpart: U.T.G. - Prefettura di Lucca

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 20.4 i direktivet1 hinder för att tolka artikel 23 i lagstiftningsdekret nr 142/2015 så, att även brott mot allmänna rättsbestämmelser, vilka inte specifikt har medtagits i de regler som gäller för förläggningarna, kan utgöra en grov överträdelse av sistnämnda regler för det fall att de kan inverka på den ordnade samlevnaden på förläggningarna?

Om fråga 1 besvaras jakande, ombes EU-domstolen att besvara ytterligare en fråga som hänskjuts genom förevarande beslut:

Utgör artikel 20.4 i direktivet hinder för att tolka artikel 23 i lagstiftningsdekret nr 142/2015 så, att man vid bedömning av huruvida mottagningsåtgärderna ska dras in även kan beakta handlingar som sökande av internationellt skydd begår som inte är straffbara enligt medlemsstatens lagstiftning, men som under alla omständigheter kan ha en negativ inverkan på den ordnade samlevnaden på de förläggningar där den berörda personen befinner sig?

____________

1     Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 96).