Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 4 januari 2019 – A.P. mot Riigiprokuratuur

(Mål C-2/19)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i det nationella målet

Klagande: A.P.

Andra parter: Riigiprokuratuur

Tolkningsfråga

Är erkännandet av en dom i en medlemsstat och övervakning av dess verkställighet förenligt med rådets rambeslut 2008/947/RIF(1 ) av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder även om denna dom innebär att ett fängelsestraff som en person dömts till skjuts upp med prövotid, dock utan att förenas med ytterligare villkor, så att personens enda skyldighet under prövotiden är att inte begå nya uppsåtliga brott (det är fråga om uppskjuten verkställighet med prövotid i den mening som avses i 73 § i den estniska strafflagen)?

____________

(1 ) Rådets rambeslut 2008/947/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder (EUT L 337, 2008, s. 102)