Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 6 декември 2018 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie — Белгия) — изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу IK

(Дело C-551/18 PPU)1

(Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Европейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите членки — Европейска заповед за арест, издадена с оглед изпълнението на наказание лишаване от свобода — Съдържание и форма — Член 8, параграф 1, буква е) — Неупоменаване на допълващото наказание — Валидност — Последици — Ефект по отношение на задържането)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van Cassatie

Страна в главното производство

IK

Диспозитив

Член 8, параграф 1, буква е) от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г., трябва да се тълкува в смисъл, че при разглежданите по главното производство обстоятелства неупоменаването в европейската заповед за арест, въз основа на която е предадено съответното лице, на допълващото наказание оставяне на разположение, на което това лице е било осъдено за същото престъпление и със същото съдебно решение като това относно основното наказание лишаване от свобода, не е пречка изпълнението на това допълващо наказание, след изтичането на срока на основното наказание и след формално прието за целта от компетентната за изпълнението на наказанията национална юрисдикция решение, да доведе до лишаване от свобода.

____________

1 ОВ C 16, 14.1.2019 г.