Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hof van Cassatie – Belgia) – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on IK

(asia C-551/18 PPU)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten annettu eurooppalainen pidätysmääräys – Sisältö ja muoto – 8 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oheisseuraamusta ei mainita – Pätevyys – Seuraukset – Vaikutus vapaudenriistoon)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van Cassatie

Pääasian asianosainen

IK

Tuomiolauselma

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 8 artiklan 1 kohdan f alakohtaa on tulkittava siten, että se, että eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, jonka perusteella asianomainen henkilö on luovutettu, ei mainita oheisseuraamusta eli valvontaan määräämistä, johon hänet on tuomittu samasta rikoksesta ja samassa tuomioistuinratkaisussa kuin päärangaistuksena tuomittu vapausrangaistus, ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevissa olosuhteissa sille, että tämän oheisseuraamuksen täytäntöönpano päärangaistuksen päätyttyä ja rangaistusten täytäntöönpanon osalta toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen tehtyä tätä varten nimenomaisen päätöksen johtaa vapaudenriistoon.

____________

1 EUVL C 16, 14.1.2019.