Language of document :

2018 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl IK

(Byla C-551/18 PPU)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka – Europos arešto orderio išdavimas siekiant įvykdyti laisvės atėmimo bausmę – Turinys ir forma – 8 straipsnio 1 dalies f punktas – Papildomos bausmės nenurodymas – Galiojimas – Pasekmės – Poveikis kalinimui)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie

Šalis pagrindinėje byloje

IK

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 8 straipsnio 1 dalies f punktą reikia aiškinti taip: Europos arešto orderyje, kuriuo remiantis atitinkamas asmuo buvo perduotas, nenurodžius už tą pačią nusikalstamą veiką tuo pačiu teismo nuosprendžiu jam paskirtos papildomos bausmės – ją bausmių skyrimo teismas nustatys pabaigus vykdyti pagrindinę bausmę, – o nurodžius tik pagrindinę laisvės atėmimo bausmę, pagrindinės bylos aplinkybėmis ta nuostata nedraudžiama, kad, pasibaigus pagrindinei bausmei ir šiuo tikslu bausmių skyrimo srityje kompetentingam nacionaliniam teismui priėmus formalų sprendimą, vykdant šią papildomą bausmę asmuo būtų laikomas įkalintas.

____________

1 OL C 16, 2019 1 14.