Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 decembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van Cassatie - Belgia) – executarea unui mandat european de arestare emis împotriva IK

(Cauza C-551/18 PPU)1

[Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare și proceduri de predare între state membre – Mandat european de arestare emis în scopul executării unei pedepse privative de libertate – Conținut și formă – Articolul 8 alineatul (1) litera (f) – Lipsa menționării pedepsei complementare – Validitate – Consecințe – Efecte asupra detenției]

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van Cassatie

Partea din procedura principală

IK

Dispozitivul

Articolul 8 alineatul (1) litera (f) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între state membre, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, trebuie interpretat în sensul că omiterea, în mandatul european de arestare în temeiul căruia a avut loc predarea persoanei în cauză, a pedepsei complementare a punerii la dispoziție la care aceasta a fost condamnată pentru aceeași infracțiune și prin aceeași hotărâre judecătorească precum cea referitoare la pedeapsa privativă de libertate principală nu se opune, în împrejurările în discuție în litigiul principal, ca executarea acestei pedepse complementare, după expirarea pedepsei principale și după o decizie formală dată în acest sens de instanța națională competentă în materia aplicării pedepselor, să conducă la privarea de libertate.

____________

1     JO C 16, 14.1.2019.