Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – výkon európskeho zatykača vydaného na IK

(vec C-551/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi – Európsky zatykač vydaný na účely výkonu trestu odňatia slobody – Obsah a forma – Článok 8 ods. 1 písm. f) – Chýbajúci údaj o doplňujúcom treste – Platnosť – Dôsledky – Vplyv na väzbu)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

IK

Výrok rozsudku

Článok 8 ods. 1 písm. f) rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmeneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že v európskom zatykači, na základe ktorého došlo k odovzdaniu dotknutej osoby, nebol uvedený doplňujúci trest dohľadu uložený tejto osobe za ten istý trestný čin tým istým súdnym rozhodnutím, ktorým bolo rozhodnuté o hlavnom treste odňatia slobody, nebráni tomu, aby za okolností vo veci samej výkon tohto doplňujúceho trestu viedol po skončení hlavného trestu a po formálnom rozhodnutí prijatom na tento účel zo strany vnútroštátneho súdu príslušného vo veciach výkonu trestov k pozbaveniu osobnej slobody.

____________

1 Ú. v. EÚ C 16, 14.1.2019.