Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Hof van Cassatie – Belgija) – izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega zoper IK

(Zadeva C-551/18 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami – Evropski nalog za prijetje, izdan zaradi izvršitve kazni odvzema prostosti – Vsebina in oblika – Člen 8(1)(f) – Neobstoj navedbe dodatne kazni – Veljavnost – Posledice – Učinek na odvzem prostosti)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Cassatie

Stranka v postopku v glavni stvari

IK

Izrek

Člen 8(1)(f) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, je treba razlagati tako, da opustitev navedbe v evropskem nalogu za prijetje, na podlagi katerega je bila opravljena predaja zadevne osebe, glede dodatne kazni izročitve v obravnavo, na katero je bila ta obsojena za isto kaznivo dejanje in z isto sodno odločbo, kot je ta, ki se nanaša na glavno kazen zapora, v okoliščinah iz postopka v glavni stvari ne nasprotuje temu, da se ta dodatna kazen, po izteku prestajanja glavne kazni in po uradni odločbi, ki jo v ta namen izda nacionalno sodišče, pristojno za izvrševanje kazni, izvrši z odvzemom prostosti.

____________

1 UL C 16, 14.1.2019.