Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 4 януари 2019 година – „Овергаз Мрежи“ АД, Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ“ / Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

(Дело C-5/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Оспорващи: „Овергаз Мрежи“ АД, Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ“

Ответник: Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Преюдициални въпроси

1. Допускат ли чл.36 и чл. 38 от Хартата на основните права в Европейския съюз и чл. 3 от Директива 2009/73/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, национална мярка като процесната, предвидена в чл. 35 от Закона за енергетиката и доразвита в чл. 11 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за регулиране на цените на природния газ, която предвижда поемането изцяло от клиентите на финансовата тежест, свързана със задълженията към обществото, наложени на енергийните предприятия, като се има предвид, че:

а)    икономическата тежест, произтичаща от задължения към обществото, не засяга всички енергийни предприятия;

б)    цената на задълженията към обществото се поема основно от крайните клиенти, които не могат да я обжалват, макар и те да купуват природен газ по свободни цени от крайните снабдители;

в)    липсва разграничение на икономическата тежест от изпълнение на задълженията към обществото, която поемат различните видове клиенти;

г)    липсва срок за прилагане на тази мярка;

д)    изчисляването на стойността на задълженията към обществото се извършва въз основа на метода на отчитане на разходите, по прогнозен модел.

2. Допуска ли чл. 3 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, предвид и съображения 44, 47, 48 и 49 от нея, национална разпоредба като тази на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за нормативните актове, която освобождава КЕВР от задълженията по чл. 26-28 от Закона за нормативните актове и в частност от задълженията при изработване на проект за подзаконов нормативен акт да зачита принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност, да провежда обществени консултации с гражданите и юридическите лица, да публикува предварително проекта, ведно с мотивите към него, както и да изложи мотиви, включително за съответствие с правото на Европейския съюз?

____________

1 OB 2009, L 211, стр. 94