Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven administrativen sad (Bulharsko) dne 4. ledna 2019 – Overgaz Mreži AD, neziskové sdružení Balgarska gazova asociacija v. Komisija za energijno i vodno regulirane (KEVR)

(Věc C-5/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Overgaz Mreži AD, neziskové sdružení Balgarska gazova asociacija

Odpůrkyně: Komisija za energijno i vodno regulirane (KEVR)

Předběžné otázky

Připouštějí články 36 a 38 Listiny základních práv Evropské unie a článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES1 ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES vnitrostátní opatření, jako je to, o které se jedná v tomto případě a které je stanovené v článku 35 Zakona za energetikata (energetický zákon) a blíže upravené v článku 11 Naredba no. 2 za regulirane na cenite na prirodnija gaz (nařízení č. 2 o regulaci cen zemního plynu) ze dne 19. března 2013, které vydala Daržavnata komisija za energijno i vodno regulirane (Státní regulační komise pro energie a vodu, dále jen „KEVR“), podle něhož musí celé finanční zatížení, které je spojeno s povinnostmi veřejné služby, uloženými energetickým podnikům, nést zákazníci, s přihlédnutím ke skutečnosti, že:

а)    ekonomické zatížení související s povinnostmi veřejné služby se nedotýká všech energetických podniků;

b)    náklady související s povinnostmi veřejné služby nesou hlavně koneční spotřebitelé, kteří je nemohou napadnout, ačkoli zemní plyn od konečných dodavatelů odebírají za volně vytvořené ceny;

c)    neexistuje rozlišení ekonomického zatížení spojeného s plněním povinností veřejné služby, které přebírají různé typy zákazníků;

d)    neexistuje omezení doby uplatňování tohoto opatření;

e)    k výpočtu hodnoty povinností veřejné služby dochází na základě metody vyúčtování nákladů podle předpovědního modelu?

Je podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, s přihlédnutím k bodům 44, 47, 48 a 49 jejího odůvodnění, přípustné ustanovení vnitrostátního práva, jako je ustanovení § 5 závěrečných a přechodných ustanovení Zakona za normativnite aktove (zákon o normativních aktech), které KEVR zprošťuje povinností uvedených v článcích 26 až 28 Zakona za normativnite aktove a především povinností dodržet při přípravě návrhů podzákonných normativních právních aktů zásadu nezbytnosti, odůvodněnosti, předvídatelnosti, transparentnosti, soudržnosti, subsidiarity, proporcionality a stability, provést veřejnou konzultací s občany a právnickými osobami, předem zveřejnit návrh i s důvodovou zprávou, jakož i uvést odůvodnění, a to též ohledně slučitelnosti s unijním právem?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 211, s. 94.