Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 4. jaanuaril 2019 – Overgaz Mrezhi AD, mittetulundusühing Bulgarska Gazova Assotsiatsia versus Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(kohtuasi C-5/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Taotlejad: Overgaz Mrezhi AD, mittetulundusühing Bulgarska Gazova Assotsiatsia

Vastustaja: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas käesolevas asjas kõne all olev liikmesriigi meede, mis on sätestatud energiaseaduse (Zakon za energetikata) artiklis 35 ja mida on täpsustatud riikliku elektrienergia- ja veesektori reguleerimise komitee (Darzhavnata Komisia za energiyno i vodno regulirane, edaspidi „KEVR“) 19. märtsi 2013. aasta maagaasihindade reguleerimise määruse nr 2 (Naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodnia gaz) artiklis 11, mis näeb ette, et energiaettevõtjatele pandud avaliku teenuse osutamise kohustustest tuleneva rahalise koormuse peavad täies ulatuses kandma nende kliendid, on kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 36 ja 38 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/73/EÜ1 , mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ, artikliga 3, võttes arvesse, et:

а)    avaliku teenuse osutamise kohustustest tulenev majanduslik koormus ei lasu kõikidel energiaettevõtjatel;

b)    avaliku teenuse osutamise kohustustest tulenevad kulud jäävad peamiselt lõpptarbijate kanda, kes ei saa neid vaidlustada, kuigi nad ostavad lõpptarnijatelt maagaasi vabalt kujunenud hindadega;

c)    avaliku teenuse osutamise kohustustest tulenevate kulude vahel, mida kannavad eri liiki kliendid, ei tehta vahet;

d)    kõnealuse meetme kohaldamiseks ei ole seatud tähtaega;

e)    avaliku teenuse osutamise kohustustest tulenevate kulude kuluarvestuspõhine arvestamine toimub prognoosmudeli alusel?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/73/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ, artikliga 3 on – arvestades põhjendusi 44, 47, 48 ja 49 – kooskõlas selline liikmesriigi õigusnorm nagu õigusaktide seaduse (Zakon za normativnite aktove, edaspidi „ZNA”) ülemineku- ja lõppsätete § 5, mis vabastab KEVRi ZNA artiklites 26–28 sätestatud kohustustest ja eelkõige kohustusest järgida seadusest hierarhiliselt madalamal seisva õigusakti eelnõu väljatöötamisel asjakohasuse, põhjendatuse, ettenähtavuse, läbipaistvuse, sidususe, subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja stabiilsuse põhimõtteid, korraldada kodanike ja juriidiliste isikute ärakuulamine, eelnõu eelnevalt koos põhjendusega avaldada ning esitada põhjendused muu hulgas ka liidu õigusega kooskõla kohta?

____________

1 ELT 2009, L 211, lk 94.