Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 4.1.2019 – Overgaz Mrezhi AD ja Voittoa tavoittelematon yhdistys Bulgarska Gazova Assotsiatsia v. Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(asia C-5/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Hakijat: Overgaz Mrezhi AD ja Voittoa tavoittelematon yhdistys Bulgarska Gazova Assotsiatsia

Vastapuoli: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko nyt puheena olevan energialain (Zakon za energetikata) 35 §:ssä säädetyn ja maakaasun hintojen sääntelystä 19.3.2013 annetun Darzhavnata Komisia za energiyno i vodno reguliranen (valtiollinen sähkön ja veden sääntelykomitea, Bulgaria; jäljempänä KEVR) asetuksen nro 2 (Naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodnia gaz) 11 §:ssä tarkemmin määritellyn kaltainen kansallinen toimenpide, jonka mukaan asiakkaiden on kannettava energia-alan yrityksille asetettuihin julkisen palvelun velvoitteisiin liittyvä taloudellinen rasite kokonaisuudessaan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 36 ja 38 artiklan ja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY1 3 artiklan mukainen, kun otetaan huomioon, että

а)    julkisen palvelun velvoitteista aiheutuva taloudellinen rasite ei koske kaikkia energia-alan yrityksiä;

b)    julkisen palvelun velvoitteiden kustannukset kantavat pääasiallisesti loppukäyttäjät, jotka eivät voi riitauttaa niitä, vaikka ne ostavat maakaasua lopputoimittajilta vapaasti määritellyin hinnoin;

c)    julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvan taloudellisen rasitteen kohdistumista ei ole eroteltu eri asiakastyypeittäin;

d)    toimenpiteen soveltamista ei ole rajoitettu ajallisesti;

e)    julkisen palvelun velvoitteiden arvo lasketaan kustannusten laskutusmenetelmän perusteella ennakoivan mallin mukaisesti.

Kun otetaan huomioon maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY johdanto-osan 44, 47, 48 ja 49 perustelukappale, soveltuuko kyseisen direktiivin 3 artiklan kanssa yhteen säädöksistä annetun lain (Zakon za normativnite aktove) siirtymä- ja loppusäännösten 5 §:n kaltainen kansallisen lain säännös, jolla KEVR on vapautettu säädöksistä annetun lain 26–28 §:n mukaisista velvollisuuksista ja erityisesti lakia alemmantasoisen säädösesityksen yksityiskohtaiseen perustelemiseen liittyvistä velvollisuuksista noudattaa välttämättömyys-, perusteltavuus-, ennakoitavuus-, avoimuus-, koherenssi-, toissijaisuus-, suhteellisuus- ja vakausperiaatteita, kuulla julkisesti kansalaisia ja oikeushenkilöitä, julkaista esitys perusteluineen etukäteen ja perustella esitys, mukaan lukien sen unionin oikeuden mukaisuuden osalta?

____________

1 EUVL 2009, L 211, s. 94.