Language of document :

2019 m. sausio 4 d. Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Overgaz Mrezhi AD, Vereinigung ohne Erwerbszweck Bulgarska Gazova Asotsiatsia / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Byla C-5/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Overgaz Mrezhi AD, Vereinigung ohne Erwerbszweck Bulgarska Gazova Asotsiatsia

Atsakovė: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 36 ir 38 straipsnius ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB1 dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB, 3 straipsnį yra leidžiama tokia nacionalinė priemonė, kaip nagrinėjama šioje byloje, numatyta Zakon za energetikata (Energetikos įstatymas) 35 straipsnyje ir sukonkretinta 2013 m. kovo 19 d. Darzhavnata Komisia za energiyno i vodno regulirane (Valstybinė energijos ir vandens reguliavimo komisija; toliau – KEVR) Naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodnia gaz (Potvarkis Nr. 2 dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo) 11 straipsnyje, pagal kurią visą su energetikos įmonėms nustatytais viešųjų paslaugų įpareigojimais susijusią finansinę naštą turi prisiimti jų vartotojai, atsižvelgiant į tai, kad:

а)    su viešųjų paslaugų įpareigojimais susijusi ekonominė našta tenka ne visoms energetikos įmonėms;

b)    viešųjų paslaugų įpareigojimų išlaidas iš esmės sumoka galutiniai vartotojai, kurie negali jų apskųsti, nors gamtines dujas perka laisvai nustatytomis kainomis iš galutinių tiekėjų;

c)    su viešųjų paslaugų įpareigojimų vykdymu susijusi ekonominė našta, kurią prisiima įvairių rūšių vartotojai, nediferencijuojama;

d)    nenustatytas šios priemonės taikymo terminas;

e)    viešųjų paslaugų įpareigojimų vertė apskaičiuojama taikant išlaidų apskaičiavimo metodą pagal prognozių modelį?

2.    Ar pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB, 3 straipsnį, atsižvelgiant į jos 44, 47, 48 ir 49 konstatuojamąsias dalis, yra leidžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip įtvirtinta Zakon za normativnite aktove (Norminių teisės aktų įstatymas) pereinamojo laikotarpio ir baigiamųjų nuostatų 5 straipsnyje, pagal kurią KEVR atleidžiama nuo Zakon za normativnite aktove 26–28 straipsniuose nustatytų pareigų, visų pirma susijusių su įstatymo lydimojo norminio teisės akto projekto rengimu, t. y. pareigų laikytis reikalingumo, pagrįstumo, numatomumo, skaidrumo, nuoseklumo, subsidiarumo, proporcingumo ir stabilumo principų, surengti viešus svarstymus su piliečiais ir juridiniais asmenimis, iš anksto paskelbti projektą ir jo motyvus, pateikti kitus motyvus, taip pat dėl suderinamumo su Sąjungos teise?

____________

1 OL L 211, 2009, p. 94.