Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. janvārī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – Overgaz Mrezhi AD, bezpeļņas organizācija Bulgarska Gazova Asotsiatsia/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Lieta C-5/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Prasītāja: Overgaz Mrezhi AD, bezpeļņas organizācija Bulgarska Gazova Asotsiatsia

Atbildētāja: Komisia za energiyno i vodno regulirane

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 36. un 38. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/73/EK 1 (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu 3. pantu ir pieļaujams tāds valsts pasākums kā aplūkotais, kas paredzēts Zakon za energetikata (Enerģētikas likums) 35. pantā un precizēts Darzhavnata Komisia za energiyno i vodno regulirane (Valsts elektroenerģijas un ūdens padeves regulēšanas komisija, turpmāk tekstā – “KEVR”) 2013. gada 19. marta Naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodnia gaz (Noteikumi Nr. 2 par dabasgāzes cenu regulēšanu) 11. pantā, atbilstoši kuram viss finansiālais slogs, kas saistīts ar energouzņēmumiem noteiktām sabiedrisko pakalpojumu saistībām, ir jāsedz lietotājiem, ņemot vērā, ka:

а)    no sabiedrisko pakalpojumu saistībām izrietošais ekonomiskais slogs neskar visus energouzņēmumus;

b)    sabiedrisko pakalpojumu saistību izmaksas galvenokārt sedz tiešie lietotāji, kuri tās nevar apstrīdēt, lai gan viņi dabasgāzi no tiešiem piegādātājiem saņem par brīvi veidotām cenām;

c)    nav diferencēts no sabiedrisko pakalpojumu saistību izpildes izrietošais ekonomiskais slogs, ko uzņemas dažādu kategoriju lietotāji;

d)    šī pasākuma piemērošana nav terminēta;

e)    sabiedrisko pakalpojumu saistību vērtību aprēķina, pamatojoties uz izmaksu iekasēšanas metodi atbilstoši prognožu modelim.

Vai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/73/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu 3. pantu, ņemot vērā preambulas 44., 47., 48. un 49. apsvērumu, ir pieļaujama tāda valsts tiesību norma kā Zakon za normativnite aktove (Likums par normatīvajiem aktiem) Pārejas un nobeiguma noteikumu 5. pants, ar kuru KEVR tiek atbrīvota no Zakon za normativnite aktove 26.–28. pantā paredzētajiem pienākumiem un īpaši no pienākumiem, izstrādājot regulatīvo normatīvo tiesību aktu projektu, ievērot vajadzības, pamatotības, paredzamības, pārskatāmības, saskaņotības, subsidiaritātes, samērīguma un stabilitātes principus, organizēt sabiedrisko apspriešanu ar iedzīvotājiem un juridiskām personām, pirms tiesību akta pieņemšanas publicēt tā projektu kopā ar pamatojumu, kā arī sniegt skaidrojumu par pamatojumu, tostarp, par saderību ar Savienības tiesību normām?

____________

1     OV 2009, L 211, 94. lpp.