Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 4 januari 2019 – Overgaz Mrezhi AD och den ideella föreningen Bulgarska Gazova Asotsiatsia mot Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Mål C-5/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: Overgaz Mrezhi AD och den ideella föreningen Bulgarska Gazova Asotsiatsia

Motpart: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Tolkningsfrågor

1.    Är en nationell åtgärd såsom den här aktuella, som föreskrivs i artikel 35 i Zakon za energetikata (energilagen) och specificeras närmare i artikel 11 i Naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodnia gaz (förordning nr 2 om reglering av priserna på naturgas) av den 19 mars 2013 från Darzhavnata Komisia za energiyno i vodno regulirane (den statliga tillsynsmyndigheten för energi och vatten, nedan kallad KEVR), enligt vilken samtliga ekonomiska kostnader som uppkommer i samband med skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som energiföretagen ålagts ska bäras av kunderna, förenlig med artiklarna 36 och 38 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG1 av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, med beaktande av att

а)    de ekonomiska kostnader som uppkommer i samband med skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster inte berör alla energiföretag,

b)    kostnaderna för skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster huvudsakligen bärs av slutkunderna, vilka inte kan angripa dem, fastän de förvärvar naturgas till priser som fastställts genom fri prissättning från slutleverantörerna,

c)    det inte görs någon åtskillnad mellan ekonomiska kostnader som uppkommer i samband med skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som övervältras på olika sorters kunder,

d)    tillämpningen av denna åtgärd inte är begränsad i tiden,

e)    värdet av skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster beräknas enligt en prognosmodell på grundval av kostnadsberäkningsmetoden?

2.    Är en nationell bestämmelse, såsom den i 5 § i övergångs- och slutbestämmelserna till Zakon za normativnite aktove (lagen om normativa rättsakter), enligt vilken KEVR befrias från skyldigheterna i artiklarna 26–28 i nämnda lag och i synnerhet från de skyldigheter som är tillämpliga vid utformningen av ett utkast till en normativ rättsakt som inte har lagstiftningskaraktär, att beakta principerna om nödvändighet, rättfärdigande, förutsebarhet, transparens, inre sammanhang, subsidiaritet, proportionalitet och stabilitet, genomförandet av offentliga samråd med medborgarna och juridiska personer, offentliggörandet i förväg av utkastet jämte motiveringarna, även i fråga om förenligheten med unionsrätten, tillåten enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, med beaktande av skälen 44, 47, 48 och 49 i direktivet?

____________

1 EUT L 211, 2009, s. 94.