Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 7. ledna 2019 – trestní řízení proti RH

(Věc C-8/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad

Účastník původního trestního řízení

RH

Předběžné otázky

Je v souladu s článkem 267 SFEU a čl. 47 odst. 2 Listiny základních svobod výklad takového vnitrostátního ustanovení, jako je čl. 487 odst. 2 Nakazatelno-procesualen kodeks (trestní řád), podle něhož předkládající soud musí přímo rozhodnout o zákonnosti vyšetřovací vazby, ačkoli podal v rámci trestního řízení žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ohledně zákonnosti této vazby, namísto toho, aby vyčkal na odpověď Soudního dvora?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

2.1.    Musí vnitrostátní soud vykládat vnitrostátní právo s ohledem na poslední větu bodu 16 odůvodnění směrnice 343/20161 tak, že před rozhodnutím o prodloužení vyšetřovací vazby „musí nejprve ověřit, zda jsou důkazy usvědčující … dostatečně průkazné pro dotčené rozhodnutí“?

2.2.    Pokud obhajoba důvodně a vážně popírá, že „usvědčující důkazy … jsou dostatečně průkazné“, musí se vnitrostátní soud touto otázkou zabývat v rámci soudního přezkumu prodloužení vazby v souladu s požadavkem čl. 47 odst. 1 Listiny na zajištění účinné právní ochrany?

2.3.    Je v rozporu s článkem 4 ve spojení s článkem 3 Listiny, jak je vykládán v rozsudku Milev (C-310/18), jestliže vnitrostátní soud odůvodní prodloužení vyšetřovací vazby v souladu s judikaturou ESLP nejprve na základě čl. 5 odst. 1 písm. c) EÚLP tím, že konstatuje existenci důkazů na podporu obžaloby, které ze své povahy „mohou přesvědčit neutrálního a objektivního pozorovatele o tom, že dotyčná osoba mohla spáchat trestní čin“, a zadruhé na základě čl. 5 odst. 4 EÚLP tím, že se účinně a skutečně vyjádří k námitkám obhajoby týkajícím se zákonnosti vyšetřovací vazby?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 2016, s. 1).