Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 7. jaanuaril 2019 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: RH

(Kohtuasi C-8/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

RH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liikmesriigi õigusnormi ehk kriminaalmenetluse seadustiku (Nakazatelno protsesualen kodeks) artikli 489 lõike 2 tõlgendus, mis kohustab eelotsusetaotluse esitanud kohut vahistamise seaduslikkuse küsimuse kriminaalmenetluse raames kohe lahendama, ootamata ära Euroopa Kohtu vastust, kellele ta on esitanud eelotsusetaotluse selle vahistamise seaduslikkuse kohta, on kooskõlas ELTL artikliga 267 ja harta artikli 47 teise lõiguga?

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

2.1.    Kas direktiivi 2016/3431 põhjenduse 16 viimast lauset arvestades peab liikmesriigi kohus tõlgendama oma riigi õigust nii, et enne vahi all pidamise tähtaja pikendamise otsuse tegemist tuleb tal „kontrollida, kas […] on piisavalt süüstavaid tõendeid asjaomase otsuse põhjendamiseks“?

2.2.    Kas siis, kui kahtlustatava või süüdistatava kaitsja on vahi all pidamise tähtaja pikendamise kohtuliku kontrolli käigus vaielnud argumenteeritult ja tõsiselt vastu sellele, et „on piisavalt süüstavaid tõendeid“, on liikmesriigi kohus harta artiklis 47 esimeses lõigus sätestatud tõhusa õiguskaitsevahendi nõude kohaselt kohustatud andma vastuse?

2.3.    Kas liikmesriigi kohus rikub direktiivi [2016/343] artiklit 4 koostoimes direktiivi artikliga 3, mida on tõlgendatud kohtuotsuses Milev (C-310/18 PPU), kui ta põhjendab vahi all pidamise tähtaja pikendamise otsust vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale, mis käsitleb EIÕK artikli 5 lõike 1 punkti c, ja leiab, et on olemas süüstavad tõendid, mis „veenaksid objektiivset kõrvalseisjat selles, et asjaomane isik on kuriteo tõenäoliselt toime pannud“, ning vastavalt EIÕK artikli 5 lõikele 4, eelkõige kui ta võtab tegelikult ja tulemuslikult seisukoha vahistamise seaduslikkust puudutavate kahtlustatava või süüdistatava kaitsja vastuväidete kohta?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT 2016, L 65, lk 1).