Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 7.1.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on RH

(asia C-8/19 PPU)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

RH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Onko kansallisen lainsäädännön, eli NPK:n 489 §:n 2 momentin, tulkinta, joka velvoittaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen ottamaan suoraan kantaa tutkintavankeuden laillisuuteen rikosmenettelyssä sen sijaan, että se odottaisi unionin tuomioistuimen antamaa vastausta, kun kyseinen tuomioistuin on lähettänyt ennakkoratkaisupyynnön tämän tutkintavankeuden laillisuudesta, SEUT 267 artiklan ja perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohdan mukainen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

2.1)    Kun otetaan huomioon direktiivin (EU) 343/20161 johdanto-osan 16 perustelukappaleen viimeinen virke, onko kansallisen tuomioistuimen tulkittava kansallista oikeuttaan siten, että sen on ennen tutkintavankeuden jatkamista koskevan päätöksen tekemistä ”tarkistettava, että – – on olemassa riittävästi syyllisyyttä tukevaa näyttöä, jonka perusteella kyseinen päätös on perusteltu”?

2.2)    Kun syytetyn puolustaja kiistää perustellen ja vakavasti juuri ”riittävän syyllisyyttä tukevan näytön” olemassaolon tutkintavankeuden jatkamista koskevan tuomioistuinvalvonnan yhteydessä, onko kansallisen tuomioistuimen annettava vastaus perusoikeuskirjan 47 artiklan 1 kohdassa asetetun tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan vaatimuksen mukaisesti?

2.3)    Rikkooko kansallinen tuomioistuin direktiivin 4 artiklaa, luettuna yhdessä sen 3 artiklan kanssa, sellaisena kuin sitä on tulkittu tuomiossa Milev, C 310/18, kun se perustelee päätöksensä tutkintavankeuden jatkamisesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöllä, joka koskee Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen c kohtaa, ja toteaa nimenomaan syytteen tueksi olevan näyttöä, jolla ”neutraali ja objektiivinen tarkkailija voidaan saada vakuuttuneeksi siitä, että kyseinen henkilö on voinut tehdä rikoksen”, sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 4 kohdalla, erityisesti ottaessaan tosiasiallisesti ja aidosti kantaa syytetyn puolustajan vastalauseisiin tutkintavankeuden laillisuudesta?

____________

1 Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343 (EUVL 2016, L 65, s. 1).