Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. janvārī iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – Kriminālprocess pret RH

(Lieta C-8/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Pamatlietas puse

RH

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai ar LESD 267. pantu un Pamattiesību hartas 47. panta 2. punktu ir saderīgi interpretēt tādu valsts tiesisko regulējumu kā Nakazatelno-protsesualen kodeks (Kriminālprocesa kodekss) 489. panta 2. punkts tādējādi, ka iesniedzējtiesai, neraugoties uz to, ka tā ir iesniegusi lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu saistībā ar apcietinājuma likumību kriminālprocesā, ir pienākums tieši lemt par šī apcietinājuma likumību, nevis sagaidīt Tiesas sniegto atbildi?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

2.1.    Vai, ņemot vērā Direktīvas 343/2016 1 16. apsvēruma pēdējo teikumu, valsts tiesai ir jāinterpretē savas valsts tiesības tādējādi, ka pirms lēmuma par apcietinājuma pagarināšanu pieņemšanas tai ir “[jāpārliecinās] par to, vai [..] apsūdzošo pierādījumu elementi ir konstatēti tādā apjomā, lai pamatotu attiecīgo nolēmumu”?

2.2.    Ja aizdomās turētās personas pārstāvis ir iesniedzis pamatotus un būtiskus argumentus, apstrīdot šo “apsūdzošo pierādījumu elementu” esamību, vai valsts tiesai atbilstoši Hartas 47. panta 1. punktā paredzētajai prasībai par efektīvu tiesisko aizsardzību ir par tiem jālemj, veicot ar apcietinājuma pagarināšanu saistīto pārbaudi tiesā?

2.3.    Vai direktīvas 4. pants, lasot to kopā ar tās 3. pantu, kā tas ir interpretēts spriedumā Milev (C-310/18), pieļauj to, ka valsts tiesa savu lēmumu par apcietinājuma pagarināšanu pamato, pirmkārt, ar ECT judikatūru par ECPAK 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu, konstatējot tādu apsūdzošu pierādījumu esamību, kas pēc to rakstura “varētu pārliecināt neitrālu un objektīvu novērotāju par to, ka konkrētā persona var būt izdarījusi attiecīgo noziedzīgo nodarījumu”, un, otrkārt, ar ECT judikatūru par ECPAK 5. panta 4. punktu, faktiski un reāli lemjot par aizdomās turētās personas pārstāvja iebildumiem par apcietinājuma likumību?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV 2016, L 65, 1. lpp.).