Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) 7. januára 2019 – Trestné konanie proti RH

(vec C-8/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen sad

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

RH

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s článkom 267 ZFEÚ a článkom 47 druhým odsekom Charty základných práv výklad vnútroštátnej právnej úpravy, ako je článok 489 ods. 2 NPK (Nakazatelno-procesualen kodeks, Trestný poriadok), ktorá ukladá povinnosť vnútroštátnemu súdu priamo rozhodnúť o zákonnosti vyšetrovacej väzby, hoci tento súd podal v rámci trestného konania návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa zákonnosti tejto väzby, namiesto toho, aby vyčkal na odpoveď Súdneho dvora?

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná:

2.1.    Vzhľadom na poslednú vetu odôvodnenia 16 smernice 2016/3431 má vnútroštátny súd vykladať svoje vnútroštátne právo v tom zmysle, že pred prijatím rozhodnutia o predĺžení vyšetrovacej väzby je povinný „overiť, či existujú dostatočné usvedčujúce dôkazné prvky… na odôvodnenie príslušného rozhodnutia“?

2.2.    Pokiaľ obhajca obvinenej osoby odôvodnene a vážne spochybňuje, že existujú „dostatočné usvedčujúce dôkazné prvky“, má vnútroštátny súd v rámci súdneho preskúmania predĺženia väzby povinnosť túto otázku posúdiť v súlade s požiadavkou stanovenou v článku 47 prvým odsekom Charty na účinný prostriedok nápravy?

2.3.    Ide o porušenie článku 4 v spojení s článkom 3 smernice, ako sú vykladané v rozsudku Milev (C-310/18), keď vnútroštátny súd založí rozhodnutie o predĺžení vyšetrovacej väzby v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, po prvé na článku 5 ods. 1 písm. c) EDĽP tým, že konštatuje existenciu usvedčujúcich dôkazov, ktoré svojou povahou „môžu neutrálneho a objektívneho pozorovateľa presvedčiť o tom, že dotknutá osoba trestný čin spáchala, a po druhé na článku 5 ods. 4 EDĽP tým, že sa účinne a skutočne vyjadrí k námietkam obhajoby v súvislosti so zákonnosťou vyšetrovacej väzby?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 2016, s. 1).