Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 7 januari 2019 – brottmål mot RH

(Mål C-8/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

RH

Tolkningsfrågor

1.     Är en tolkning av nationell lagstiftning, i förevarande fall artikel 489.2 NPK, som ålägger den hänskjutande domstolen att uttala sig direkt om lagenligheten av ett tillfälligt frihetsberövande inom ramen för ett brottmålsförfarande i stället för att invänta ett svar från EU-domstolen när den hänskjutande domstolen har framställt en begäran om förhandsavgörande avseende lagenligheten av frihetsberövandet, förenlig med artikel 267 FEUF och artikel 47.2 i stadgan [?]

Om den första frågan ska besvaras nekande:

2.1.     Ska den nationella domstolen, med beaktande av sista meningen i skäl 16 i direktiv (EU) 343/2016 1 , tolka nationell rätt på så sätt att den, innan den beslutar om förlängning av frihetsberövandet, är skyldig att ”säkerställa att det föreligger tillräcklig bevisning som talar till den misstänktes eller tilltalades nackdel för att motivera det aktuella beslutet” [?]

2.2.     För det fall försvaret på ett underbyggt och seriöst sätt bestrider att det just finns ”tillräcklig bevisning som talar till den misstänktes eller tilltalades nackdel” i samband med domstolsprövningen av huruvida det tillfälliga frihetsberövandet ska fortsätta, är den nationella domstolen skyldig att lämna ett svar, i enlighet med kravet på ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47.1 i stadgan [?]

2.3.     Åsidosätter den nationella domstolen artikel 4, jämförd med artikel 3, i direktivet, såsom den har tolkats i domen Milev, C-310/18, när den motiverar sitt beslut om huruvida det tillfälliga frihetsberövandet ska fortsätta i enlighet med rättspraxis från Europadomstolen om artikel 5.1 c i Europakonventionen, och slår just fast att det finns bevisning till stöd för anklagelsen som till sin natur ”kan övertyga en neutral och objektiv betraktare att den aktuella personen kan ha begått brottet”, och om artikel 5.4 i Europakonventionen, i det att den faktiskt uttalar sig om försvarets invändningar avseende lagenligheten av det tillfälliga frihetsberövandet [?]

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 2016, s. 1).