Language of document :

Жалба, подадена на 23 ноември 2018 г. от PAO Rosneft Oil Company, предходно наименование NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, предходно наименование RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 септември 2018 г. по дело T-715/14, Rosneft и др./Съвет

(Дело C-732/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: PAO Rosneft Oil Company, предходно наименование NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, предходно наименование RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (представител: L. Van den Hende, advocaat)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Искания

Жалбоподателите иска от Съда:

да отмени решението в частта, за която се отнасят изложените в настоящата жалба основания,

да постанови окончателно решение по спора или да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски, включително тези в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбата се отнася до оспорвани неконвенционални ограничения, свързани с нефта, оспорвани ограничения, свързани с капиталовия пазар, и оспорвани ограничения, свързани с предявяването на правни претенции, съдържащи се в Регламент № 833/2014 на Съвета1 и/или Решение 2014/512/ОВППС на Съвета2 .

Жалбоподателите изтъква седем основания:

Първо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че Съветът е спазил член 296 ДФЕС при приемането на оспорваните неконвенционални ограничения, свързани с нефта.

Второ основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че Съветът е спазил член 296 ДФЕС при приемането на оспорваните ограничения, свързани с капиталовия пазар.

Трето основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че съществува рационална връзка между оспорваните неконвенционални ограничения, свързани с нефта, и преследваната с тях цял.

Четвърто основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че с оспорваните неконвенционални ограничения, свързани с нефта, не се нарушават основните права на жалбоподателите на собственост и на свобода на стопанска инициатива.

Пето основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че оспорваните ограничения, свързани с предявяването на правни претенции, не са непропорционални и с тях изобщо не се нарушава основното право на жалбоподателите на собственост.

Шесто основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че оспорваните ограничения, свързани с капиталовия пазар, съответстват на принципа на пропорционалност и с тях не се нарушава основното право на жалбоподателите на свобода на стопанска инициатива.

Седмо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като приел, че оспорваните неконвенционални ограничения, свързани с нефта, и оспорваните ограничения, свързани с капиталовия пазар, са обосновани с изключенията, свързани със сигурността, по Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Русия и Общото споразумение за митата и търговията на СТО.

____________

1 Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 2014 г., стр. 1).

2 Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 2014 г., стр. 13).