Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2018 společnostmi PAO Rosneft Oil Company, dříve NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, dříve RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2018 ve věci T-715/14, PAO Rosneft a další v. Rada

(Věc C-732/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: PAO Rosneft Oil Company, dříve NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, dříve RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (zástupce: L. Van den Hende, advocaat)

Další účastníci řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek v rozsahu, v němž se jej týkají důvody tohoto kasačního opravného prostředku;

rozhodl ve věci s konečnou platností nebo vrátil věc zpět Tribunálu k rozhodnutí; a

uložil Radě náhradu nákladů řízení, včetně řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek se týká sporných nekonvenčních ropných omezení, sporných omezení kapitálového trhu a sporných omezení uplatnění právních nároků, jak je stanoví nařízení Rady č. 833/20141 nebo rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP2 .

Navrhovatelky uplatňují sedm důvodů:

První důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že Rada dodržela při přijetí sporných nekonvenčních ropných omezení článek 296 SFEU.

Druhý důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že Rada dodržela při přijetí sporných omezení kapitálového trhu článek 296 SFEU.

Třetí důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že mezi spornými nekonvenčními ropnými omezeními a jimi sledovaným cílem je racionální souvislost.

Čtvrtý důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že sporná nekonvenční ropná omezení neporušují základní práva navrhovatelek na vlastnictví a podnikání.

Pátý důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že omezení uplatnění právních nároků nejsou nepřiměřená a nadto neporušují základní právo navrhovatelek na vlastnictví.

Šestý důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že sporná omezení kapitálového trhu jsou v souladu se zásadou proporcionality a neporušují základní právo navrhovatelek na podnikání.

Sedmý důvod: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že sporná nekonvenční ropná omezení a sporná omezení kapitálového trhu jsou odůvodněna výjimkami na základě bezpečnosti podle Dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem a Všeobecné dohody o clech a obchodu WTO.

____________

1     Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 229, s. 1).

2     Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 229, s. 13).