Language of document :

Appel iværksat den 23. november 2018 af PAO Rosneft Oil Company, tidligere NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, tidligere RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO og Tagulskoe OOO til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. september 2018 i sag T-715/14, Rosneft m.fl. mod Rådet

(Sag C-732/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: PAO Rosneft Oil Company, tidligere NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, tidligere RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO og Tagulskoe OOO (ved advocaat L. Van den Hende)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen samt Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Dommen ophæves, for så vidt som den vedrører de i denne appel omhandlede anbringender.

Domstolen træffer endelig afgørelse i sagen eller hjemviser den til Retten til afgørelse.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne ved Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen vedrører anfægtede ikke-konventionelle restriktioner på olie, anfægtede restriktioner på kapitalmarkedet og anfægtede restriktioner på retskrav som omhandlet i Rådets forordning nr. 833/2014 1 og/eller Rådets afgørelse 2014/512/FUSP 2 .

Appellanterne har fremsat syv anbringender:

Første anbringende om, at Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at Rådet handlede i overensstemmelse med artikel 296 TEUF, da det vedtog de anfægtede ikke-konventionelle restriktioner på olie.

Andet anbringende om, at Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at Rådet handlede i overensstemmelse med artikel 296 TEUF, da det vedtog de anfægtede restriktioner på kapitalmarkedet.

Tredje anbringende om, at Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at der er en logisk forbindelse mellem de anfægtede ikke-konventionelle restriktioner på olie og det mål, det blev fastslået, der blev forfulgt med disse.

Fjerde anbringende om, at Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at de anfægtede ikke-konventionelle restriktioner på olie ikke krænker appellanternes grundlæggende ejendomsret og ret til at oprette og drive egen virksomhed.

Femte anbringende om, at Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at de anfægtede restriktioner på retskrav ikke er uforholdsmæssige og ikke i andre henseender krænker appellanternes grundlæggende ejendomsret.

Sjette anbringende om, at Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at de anfægtede ikke-konventionelle restriktioner på kapitalmarkedet er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og ikke krænker appellanternes grundlæggende ret til at oprette og drive egen virksomhed.

Syvende anbringende om, at Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at de anfægtede ikke-konventionelle restriktioner på olie og de anfægtede restriktioner på kapitalmarkedet er begrundet i de sikkerhedsmæssige undtagelser i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland og WTO’s almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

____________

1     Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31.7.2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 229, s. 1).

2     Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31.7.2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 229, s. 13).