Language of document :

PAO Rosneft Oil Company, varem NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, varem RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO 23. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-715/14: PAO Rosneft jt versus nõukogu

(kohtuasi C-732/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: PAO Rosneft Oil Company, varem NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, varem RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (esindaja: advocaat L. Van den Hende)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada kohtuotsus nende põhjenduste osas, mida käesolev apellatsioonkaebuse puudutab;

teha asjas lõplik otsus või saata asi Üldkohtusse tagasi otsuse tegemiseks; ja

mõista kohtukulud, sealhulgas Üldkohtu menetluse kulud, välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebus puudutab vaidlusaluseid mittekonventsionaalseid nafta-piiranguid, vaidlusaluseid kapitalituru piiranguid ja vaidlusaluseid kohtulike nõuete piiranguid, nagu need on esitatud nõukogu määruses nr 833/20141 ja/või nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP2 .

Apellandid esitavad seitse väidet:

Esimene väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et nõukogu on ELTL artiklit 296 järginud vaidlusaluste mittekonventsionaalsete nafta-piirangute vastuvõtmisel.

Teine väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et nõukogu on ELTL artiklit 296 järginud vaidlusaluste kapitalituru piirangute vastuvõtmisel.

Kolmas väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et esineb mõistlik seos vaidlusaluste mittekonventsionaalsete nafta-piirangute ja nendega taotletavate eesmärkide vahel.

Neljas väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et vaidlusalused mittekonventsionaalsed nafta-piirangud ei riku apellantide põhiõigust omandile ja põhiõigust ettevõtlusega tegeleda.

Viies väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et vaidlusalused kohtulike nõuete piirangud ei ole ebaproportsionaalsed ega riku muul viisil apellantide põhiõigust omandile.

Kuues väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et vaidlusalused kapitalituru piirangud on kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ega riku apellantide põhiõigust ettevõtlusega tegeleda.

Seitsmes väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et vaidlusalused mittekonventsionaalsed nafta-piirangud ja vaidlusalused kapitalituru piirangud on põhjendatud ELi ja Venemaa vahelise partnerlus- ja koostöölepingu ning WTO üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe julgeolekueranditega.

____________

1 Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 229, lk 1).

2 Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 229, lk 13).