Language of document :

Valitus, jonka PAO Rosneft Oil Company, aikaisemmin NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, aikaisemmin RN-Shelf-Dalniy Vostoko ZAO, RN-Exploration OOO ja Tagulskoe OOO ovat tehneet 23.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-715/14, Rosneft ym. v. neuvosto, 13.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-732/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: PAO Rosneft Oil Company, aikaisemmin NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, aikaisemmin RN-Shelf-Dalniy Vostoko ZAO, RN-Exploration OOO ja Tagulskoe OOO (edustaja: L. Van den Hende, advocaat)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta

kumoamaan kyseisen tuomion tässä valituksessa esitettyjen perusteiden osalta

ratkaisee asian lopullisesti itse tai palauttaa sen unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee riidanalaisia ei-konventionaalisia öljyrajoituksia, riidanalaisia pääomamarkkinarajoituksia ja riidanalaisia oikeudellisia vaatimuksia koskevia rajoituksia, sellaisina kuin ne sisältyvät neuvoston asetukseen N:o 833/20141 ja neuvoston päätökseen 2014/512/YUTP2 .

Valittajat tukeutuvat seitsemään valitusperusteeseen.

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että neuvosto toimi SEUT 296 artiklan mukaisesti, kun se vahvisti riidanalaiset ei-konventionaaliset öljyrajoitukset.

Toinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että neuvosto toimi SEUT 296 artiklan mukaisesti, kun se vahvisti riidanalaiset pääomamarkkinarajoitukset.

Kolmas valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että riidanalaisten ei-konventionaalisten öljyrajoitusten ja niiden tavoitteen välillä on järkevä yhteys.

Neljäs valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei riidanalaisilla ei-konventionaalisilla öljyrajoituksilla loukata valittajien omaisuudensuojaan ja liiketoiminnan harjoittamisen vapauteen liittyviä perusoikeuksia.

Viides valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, etteivät oikeudellisia vaatimuksia koskevat rajoitukset ole suhteettomia, eikä niillä muutenkaan loukata valittajien omaisuudensuojaa koskevaa perusoikeutta.

Kuudes valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että riidanalaiset pääomamarkkinarajoitukset ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia ja ettei niillä loukata valittajien liiketoiminnan harjoittamista koskevaa perusoikeutta.

Seitsemäs valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että riidanalaiset ei-konventionaaliset öljyrajoitukset ja riidanalaiset pääomamarkkinarajoitukset voidaan oikeuttaa EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja tariffeja ja kauppaa koskevan WTO-yleissopimuksen turvallisuutta koskevilla poikkeuslausekkeilla.

____________

1 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (EUVL 2014, L 229, s. 1).

2 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annettu neuvoston päätös 2014/512/YUTP (EUVL 2014, L 229, s. 13).