Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 23. novembrī PAO Rosneft Oil Company, agrāk NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, agrāk RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedumu lietā T-715/14 Rosneft u.c./Padome

(Lieta C-732/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: PAO Rosneft Oil Company, agrāk NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, agrāk RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (pārstāvis: L. Van den Hende, advokāts)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt spriedumu, ciktāl tas attiecas uz pamatiem, uz kuriem ir balstīta šī apelācijas sūdzība;

pieņemt galīgo spriedumu šajā lietā vai nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā, un

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas radušies tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība attiecas uz apstrīdētiem netradicionāliem naftas ierobežojumiem, apstrīdētiem kapitāla tirgus ierobežojumiem un apstrīdētiem juridisku prasību ierobežojumiem, kas ietverti Padomes Regulā Nr. 833/2014 1 un/vai Padomes Lēmumā 2014/512/KĀDP 2 .

Apelācijas sūdzības iesniedzējas atsaucas uz septiņiem pamatiem:

Pirmais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka Padome ir ievērojusi LESD 296. pantu, nosakot apstrīdētos netradicionālos naftas ierobežojumus.

Otrais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka Padome ir ievērojusi LESD 296. pantu, nosakot apstrīdētos netradicionālos kapitāla tirgus ierobežojumus.

Trešais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka pastāv racionāla saikne starp apstrīdētajiem netradicionālajiem naftas ierobežojumiem un to mērķi.

Ceturtais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka apstrīdētie netradicionālie naftas ierobežojumi nepārkāpj apelācijas sūdzības iesniedzēju pamattiesības uz īpašumu un darījumdarbības brīvību.

Piektais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka apstrīdētie juridisko prasību ierobežojumi nav nesamērīgi un nekā citādi nepārkāpj apelācijas sūdzības iesniedzēju pamattiesības uz īpašumu.

Sestais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka apstrīdētie kapitāla tirgus ierobežojumi atbilst samērīguma principam un nepārkāpj apelācijas sūdzības iesniedzēju pamattiesības uz darījumdarbības brīvību.

Septītais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka apstrīdētie netradicionālie naftas ierobežojumi un apstrīdētie kapitāla tirgu ierobežojumi ir pamatoti ar drošības izņēmumiem, kas paredzēti ES un Krievijas partnerības un sadarbības nolīgumā un PTO Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību.

____________

1 Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV 2014, L 229, 1. lpp.).

2 Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV 2014, L 229, 13. lpp.).