Language of document :

Odvolanie podané 23. novembra 2018: PAO Rosneft Oil Company, predtým NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, predtým RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-715/14: PAO Rosneft a iní/Rada

(vec C-732/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: PAO Rosneft Oil Company, predtým NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, predtým RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (v zastúpení: L. Van den Hende, advocaat)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy odvolateliek

zrušiť rozsudok v rozsahu, v akom sa ho týkajú dôvody tohto odvolania,

rozhodnúť s konečnou platnosťou vo veci alebo vrátiť vec späť Všeobecnému súdu na rozhodnutie a

uložiť Rade nahradiť trovy konania vrátane trov konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie sa týka sporných nekonvenčných ropných obmedzení, sporných obmedzení v odvetví kapitálového trhu a sporných obmedzení právnych nárokov, tak ako sú uvedené v nariadení Rady č. 833/20141 a/alebo rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP2 .

Odvolateľky uvádzajú sedem odvolacích dôvodov:

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia keď konštatoval, že Rada pri prijatí sporných nekonvenčných ropných obmedzení dodržala článok 296 ZFEÚ.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že pri prijatí sporných obmedzení v oblasti kapitálového trhu Rada dodržala článok 296 ZFEÚ.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že medzi spornými nekonvenčnými ropnými obmedzeniami a cieľom, ktoré sledujú, existuje racionálna súvislosť.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že sporné nekonvenčné ropné obmedzenia neporušujú základné práva odvolateliek a to vlastnícke právo a právo na vykonávanie podnikania.

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že sporné obmedzenia právnych nárokov nie sú neprimerané a nijako inak neporušujú základné právo odvolateliek na vlastníctvo.

Šiesty odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že sporné obmedzenia kapitálového trhu sú v súlade so zásadou proporcionality a neporušujú základné právo odvolateliek na vykonávanie podnikania.

Siedmy odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že sporné nekonvenčné ropné obmedzenia a sporné obmedzenia kapitálového trhu sú odôvodnené bezpečnostnými výnimkami Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom a Všeobecnej dohody o clách a obchode WTO.

____________

1 Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 2014, s. 1).

2 Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 2014, s. 13).