Language of document :

Överklagande ingett den 23 november 2018 av PAO Rosneft Oil Company, tidigare NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, tidigare RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO, av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2018 i mål T-715/14, PAO Rosneft m.fl. mot rådet

(Mål C-732/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: PAO Rosneft Oil Company, tidigare NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, tidigare RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (ombud: L. Van den Hende, advocaat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Förenade kungariket och Nordirland

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva domen i den del den berörs av de grunder som åberopas i detta överklagande,

avgöra målet slutligt eller återförvisa målet till tribunalen för avgörande, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppstått vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Överklagandet gäller omtvistade icke konventionella oljerestriktioner, omtvistade kapitalmarknadsrestriktioner och omtvistade restriktioner mot att framställa rättsliga krav såsom dessa framgår av rådets förordning nr 833/20141 och/eller rådets beslut 2014/512/Gusp.2

Klagandena åberopar sju grunder.

Första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att rådet iakttagit artikel 296 FEUF då den antog de omtvistade icke-konventionella oljerestriktionerna.

Andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att rådet iakttagit artikel 296 FEUF då den antog de omtvistade kapitalmarknadsrestriktionerna.

Tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att det föreligger en logisk koppling mellan de omtvistade icke-konventionella oljerestriktionerna och det syfte de anses eftersträva.

Fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att de omtvistade icke-konventionella oljerestriktionerna inte åsidosätter klagandenas grundläggande rätt att bedriva ekonomisk verksamhet.

Femte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att de omtvistade restriktionerna mot att framställa rättsliga krav inte är oproportionerliga och åsidosätter inte heller på något annat sätt klagandenas rätt till egendom.

Sjätte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att de omtvistade kapitalmarknadsrestriktionerna överensstämmelser med proportionalitetsprincipen och åsidosätter inte klagandenas grundläggande rätt att bedriva ekonomisk verksamhet.

Sjunde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att de omtvistade icke-konventionella oljerestriktionerna och de omtvistade kapitalmarknadsrestriktionerna motiveras av undantag i säkerhetssyfte i Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland samt i WTO:s allmänna tull- och handelsavtal.

____________

1 Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 2014, s.1)

2 Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 2014, s. 13)