Language of document :

Жалба, подадена на 24 януари 2019 г. от Mouvement pour une Europe des nations et des libertés срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 27 ноември 2018 г. по дело T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Парламент

(Дело C-60/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (представител: A. Varaut, avocat)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното решение,

да се отмени решението на Европейския парламент от 12 септември 2016 г., с което приема, че някои разходи не отговарят на условията за получаване на безвъзмездни средства за финансовата 2015 година,

да бъде осъден Парламентът да заплати всички съдебни разноски,

да се присъдят на жалбоподателя полагащите се по право разходи за производството.

Основания и основни доводи

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) е издало афиш относно миграционната криза и Споразумението от Шенген, на който е изобразен графичният му знак, и много по-дискретно са изобразени и графичните знаци на Front National и на Vlaams Belang.

Парламентът отхвърля разходът за този афиш, тъй като смята, че той представлява недължимо предимство за национална политическа партия.

С обжалваното съдебно решение Общият съд отхвърля жалбата на MENL за отмяна на решението на Парламента.

MENL иска отмяна на обжалваното съдебно решение поради следните грешки при прилагане на правото:

фактите по делото били изопачени, тъй като Общият съд, след като установил, че Бюрото на Парламента не се е запознал с основанията в защита на MENL, все пак приел, че MENL е могло да се защити, тъй като основанията му били предадени на сътрудник на един от членовете на Бюрото,

член 41 от Хартата, член 16 от Европейския кодекс за добро административно поведение и член 8 от Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 година за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище1 били нарушени, тъй като Общият съд приел, че работа по вземане на решения на службите на Парламента, може да замени решение на Бюрото на Парламента,

Общият съд допуснал грешка като отхвърлил възражението за незаконосъобразност на член 7 от Регламент № 2004/2003, повдигнато на основание член 277 ДФЕС, като приел, че съдържанието на забраната за непряко финансиране е неопределено правно понятие, като в същото време го приложил,

Общият съд нарушил член 7 от Регламент № 2004/2003, като приел, че независимо от размера му, наличието на графичния знак на политическа партия върху афиша на европейска политическа партия по същността си представлява незаконно пряко финансиране на тази партия.

____________

1 ОВ L 297, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 3.