Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. ledna 2019 Mouvement pour une Europe des nations et des libertés proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 27. listopadu 2018 ve věci T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés v. Parlament

(Věc C-60/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (zástupce: A. Varaut, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

zrušil rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. září 2016, kterým se prohlašují určité výdaje za nezpůsobilé pro účely grantu za rozpočtový rok 2015;

uložil Evropskému parlamentu náhradu všech nákladů;

přiznal účastníkovi řízení podávajícímu kasační opravný prostředek náhradu náklady řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) vydalo plakát týkající se migrační krize a Schengenské dohody, na němž bylo uvedeno jeho logo, a v méně nápadném provedení i logo Front National a Vlaams Belang.

Evropský parlament zamítl náklady na tento plakát, jelikož měl za to, že představují bezdůvodnou výhodu pro národní politickou stranu.

Tribunál napadeným rozsudkem zamítl žalobu MENL směřující ke zrušení tohoto rozhodnutí.

MENL se domáhá zrušení napadeného rozsudku na základě těchto nesprávných právních posouzení:

skutkový stav věci byl zkreslen, protože Tribunál poté, co shledal, že předsednictvo Parlamentu nevědělo o návrhových důvodech obhajoby MENL, měl nicméně za to, že se MENL mohla bránit, neboť její důvody obhajoby byly předány asistentovi jednoho z členů předsednictva;

článek 41 Listiny, článek 16 Evropského kodexu řádné správní praxe a článek 8 rozhodnutí předsednictva Parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 1 byly porušeny, neboť měl Tribunál za to, že rozhodovací pravomoc útvarů Parlamentu může nahradit rozhodnutí předsednictva Parlamentu;

Tribunál nesprávně zamítl námitku protiprávnosti článku 7 nařízení č. 2004/2003, vznesenou na základě článku 277 SFEU, tím že rozhodl, že obsah zákazu nepřímého financování je neurčitým právním pojmem, a současně připustil jeho použití;

Tribunál porušil článek 7 nařízení č. 2004/2003 tím, že měl za to, že umístění loga politické strany, bez ohledu na jeho velikost, na plakátě evropské politické strany představuje svou povahou nezákonné přímé financování uvedené strany.

____________

1 Úř. věst. 2003, L 297, s. 1.