Language of document :

Appel iværksat den 24. januar 2019 af Mouvement pour une Europe des nations et des libertés til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 27. november 2018 i sag T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés mod Parlamentet

(Sag C-60/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (ved avocat A. Varaut)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. september 2016, hvormed visse udgifter erklæres ikke-støtteberettigede med henblik på tilskud inden for rammerne af regnskabsåret 2015, annulleres.

Parlamentet tilpligtes at betale alle sagsomkostningerne.

De omkostninger, som tilkommer appellanten, fastsættes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) udgav en plakat vedrørende migrationskrisen og Schengenaftalen med MENL’s logo og – meget mere diskret – Front National og Vlaams Belangs logoer.

Parlamentet afslog at betale udgifterne til denne plakat, idet det fandt, at den udgjorde en uberettiget fordel for et nationalt politisk parti.

Ved den appellerede dom blev Parlamentet frifundet i søgsmålet anlagt af MENL med påstand om annullation af denne afgørelse.

MENL har nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom på grund af følgende retlige fejl:

De faktiske omstændigheder er blevet gengivet forkert, idet Retten, efter at den havde konstateret, at Parlamentets Præsidium ikke havde været bekendt med MENL’s argumenter, ikke desto mindre fandt, at MENL havde kunnet forsvare sig, fordi MENL’s argumenter var blevet sendt til en assistent for et af Præsidiets medlemmer.

Chartrets artikel 41, artikel 16 i den europæiske kodeks for god forvaltningsskik og artikel 8 i Parlamentets Præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan 1 er blevet tilsidesat, idet Retten fandt, at en afgørelse fra Parlamentets tjenestegrene kunne erstatte en afgørelse fra Parlamentets Præsidium.

Retten forkastede fejlagtigt ulovlighedsindsigelsen vedrørende artikel 7 i forordning nr. 2004/2003, der var blevet rejst i medfør af artikel 277 TEUF, idet den fandt, at forbuddet mod den indirekte finansierings indholdsmæssigt set er et ubestemt retligt begreb, samtidig med, at den lod begrebet finde anvendelse.

Retten tilsidesatte artikel 7 i forordning nr. 2004/2003, idet den fandt, at tilstedeværelsen af et politisk partis logi, uanset størrelsen, på et europæisk politisk partis plakat som sådan udgjorde en forbudt direkte finansiering af det nævnte parti.

____________

1 EUT 2003, L 297, s. 1.