Language of document :

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés 24. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 27. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-829/16: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés versus parlament

(kohtuasi C-60/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (esindaja: advokaat A. Varaut)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

tühistada Euroopa Parlamendi 12. septembri 2016. aasta otsus, millega tunnistatakse 2015. aasta majandusaasta raames abikõlbmatuks erakonna teatud kulud;

mõista kõik kohtukulud välja parlamendilt;

määrata õiguspäraselt apellandi menetluskulud.

Väited ja peamised argumendid

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) andis välja plakati, mis käsitleb rändekriisi ja Schengeni lepingut ning millel on tema logo ja palju väiksemana ka Front National’i ja Vlaams Belangi logod.

Parlament tunnistas plakatiga seotud kulud abikõlbmatuks, leides, et need annavad põhjendamatu eelise riigisisesele erakonnale.

Üldkohus jättis vaidlustatud kohtuotsusega rahuldamata MENLi hagi selle otsuse tühistamise nõudes.

MENL palub vaidlustatud kohtuotsus tühistada õigusnormi järgmiste rikkumiste tõttu:

Juhtumi faktilisi asjaolusid on moonutatud, kuna Üldkohus, olles tuvastanud, et parlamendi juhatus ei olnud tutvunud väidetega, mille MENL oli enda kaitseks esitanud, järeldas siiski, et ta sai end kaitsta, kuna need väited olid edastatud ühele juhatuse liikme assistendile;

On rikutud harta artiklit 41, Euroopa hea halduse tava eeskirja artiklit 16 ja parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta1 rakenduseeskirjad, artiklit 8, kuna Üldohus leidis, et parlamendi teenistuste otsustamistöö võib asendada parlamendi juhatuse otsust;

Üldkohus lükkas ekslikult tagasi ELTL artikli 277 alusel esitatud väite, et määruse nr 2004/2003 artikkel 7 on õigusvastane, asudes seisukohale, et kaudse rahastamise keelu sisu on määratlemata õigusmõiste, kuid ta kiitis siiski heaks selle kohaldamise;

Üldkohus eiras määruse nr 2004/2003 artiklit 7, kui ta leidis, et Euroopa tasandi erakonna plakatil erakonna logo kujutamine tähendab logo mõõtudele vaatamata selle erakonna otsest õigusvastast rahastamist.

____________

1 ELT 2003, L 297, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 500.