Language of document :

Valitus, jonka Mouvement pour une Europe des nations et des libertés on tehnyt 24.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés v. parlamentti, 27.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-60/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (edustaja: A. Varaut, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

valituksenalainen tuomio on kumottava

Euroopan parlamentin 12.9.2016 tehty päätös, jolla todettiin, että tiettyjä kustannuksia ei voida korvata avustuksella rahoituskaudelta 2015, on kumottava

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

vastaajalle on määrättävä maksettavaksi kohtuullinen korvaus menettelykustannuksista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) oli laatinut julisteen, joka koski siirtolaiskriisiä ja Schengen-sopimusta ja jossa oli sen logo sekä selvästi huomaamattomammin myös Front Nationalin ja Vlaams Belangin logo.

Parlamentti eväsi kyseiseen julisteeseen liittyvät kustannukset, koska se katsoi, että kyse oli perusteettomasta edusta kansalliselle poliittiselle puolueelle.

Valituksenalaisella tuomiolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi MENL:n kanteen, jolla vaadittiin kumottavaksi kyseistä päätöstä.

MENL vaatii valituksenalaisen tuomion kumoamista seuraavien oikeudellisten virheiden johdosta:

Kyseessä olevat tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, koska unionin yleinen tuomioistuin on todettuaan, että parlamentin puhemiehistö ei ollut ollut tietoinen MENL:n puolustusväitteistä, silti katsonut, että MENL oli voinut puolustautua, koska sen väitteet oli toimitettu erään puhemiehistön jäsenen avustajalle.

Perusoikeuskirjan 41 artiklaa, Euroopan hyvän hallintotavan säännöstön 16 artiklaa ja Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/20031 soveltamissääntöjen vahvistamisesta 29.3.2004 tehdyn Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksen 8 artiklaa on rikottu, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että parlamentin puhemiehistön päätös voitiin korvata parlamentin yksiköiden päätöksentekotyöskentelyllä.

Unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti hylännyt SEUT 277 artiklan nojalla esitetyn asetuksen N:o 2004/2003 7 artiklaa koskevan lainvastaisuusväitteen katsoessaan, että välillisen rahoituksen kiellon sisältö on määrittelemätön oikeudellinen käsite mutta hyväksynyt silti sen soveltamisen.

Unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 2004/2003 7 artiklaa katsoessaan, että poliittisen puolueen logo on sen koosta riippumatta Euroopan tason poliittisen puolueen julisteessa automaattisesti kyseiselle puolueelle annettua lainvastaista suoraa rahoitusta.

____________

1 EUVL 2003, L 297, s. 1