Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 24. janvārī Mouvement pour une Europe des nations et des libertés iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 27. novembra spriedumu lietā T-829/16 Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlaments

(Lieta C-60/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (pārstāvis: A. Varaut, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Prasījumi

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt Eiropas Parlamenta 2016. gada 12. septembra lēmumu, ar ko noteikti izdevumi atzīti par neattaisnotiem subsīdijas saņemšanai par 2015. finanšu gadu;

piespriest Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus;

piešķirt apelācijas sūdzības iesniedzējai summu, kas tai pienākas saistībā ar tiesvedības izmaksām.

Pamati un galvenie argumenti

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) sagatavoja plakātu par migrācijas krīzi un Šengenas nolīgumu ar savu logotipu, kā arī ar, daudz mazākiem, Front National un Vlaams Belang logotipiem.

Parlaments noraidīja izdevumus par šo plakātu, jo uzskatīja, ka ar to tika radīta nepamatota priekšrocība valsts politiskajai partijai.

Vispārējā tiesa ar pārsūdzēto spriedumu noraidīja MENL prasību atcelt šo lēmumu.

MENL lūdz atcelt pārsūdzēto spriedumu šādu kļūdu tiesību piemērošanā dēļ:

attiecīgie fakti esot tikuši sagrozīti, jo Vispārējā tiesa, konstatēdama, ka Parlamenta Prezidijam nav bijuši zināmi MENL aizstāvības līdzekļi, tomēr uzskatīja, ka tas varēja aizstāvēties, jo tās līdzekļi esot tikuši nodoti viena no Prezidija locekļiem palīgam;

Hartas 41. pants, Eiropas Labas administratīvās prakses kodeksa 16. pants un Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2004/2003 (2003. gada 4. novembris) par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu 1 īstenošanas noteikumi, 8. pants esot tikuši pārkāpti, jo Vispārējā tiesa uzskatīja, ka Parlamenta dienesti varēja pieņemt lēmumu Parlamenta Prezidija vietā;

Vispārējā tiesa esot kļūdaini noraidījusi iebildi par Regulas Nr. 2004/2003 7. panta prettiesiskumu, kas tikusi izvirzīta atbilstoši LESD 277. pantam, kad tā nosprieda, ka netiešas finansēšanas aizliegums ir nenoteikts juridiskais jēdziens, tomēr pieņemot tā piemērošanu;

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas Nr. 2004/2003 7. pantu, uzskatot, ka politiskās partijas logotipa – lai arī kāds būtu tā izmērs – esamība uz Eiropas politiskās partijas plakāta pēc savas būtības ir prettiesiska tieša minētās partijas finansēšana.

____________

1     OV 2003, L 297, 1. lpp.