Language of document :

Odvolanie podané 24. januára 2019: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 27. novembra 2018 vo veci T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

(vec C-60/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (v zastúpení: A. Varaut, avocat)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2016, ktorým sa určité výdavky vyhlasujú za neoprávnené na účely poskytnutia príspevku za finančný rok 2015,

uložil Parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania,

priznal odvolateľke nárok na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) vydalo plagát týkajúci sa migračnej krízy a Schengenského dohovoru obsahujúci jej logo spolu s logami Front national a Vlaams Belang v značne menšom vyobrazení.

Parlament zamietol výdavky týkajúce sa tohto plagátu ako neoprávnené, keďže sa domnieva, že predstavuje neoprávnenú výhodu pre národnú politickú stranu.

V napadnutom rozsudku Všeobecný súd zamietol žalobu MENL smerujúcu k zrušeniu tohto rozhodnutia.

MENL sa domáha zrušenia napadnutého rozsudku z dôvodu nasledujúcich nesprávnych právnych posúdení:

došlo k skresleniu skutkových okolností prípadu, keďže Všeobecný súd aj po zistení, že predsedníctvo Parlamentu nevedelo o dôvodoch obrany MENL, napriek tomu dospel k záveru, že MENL sa mohla brániť, pretože jej dôvody boli postúpené asistentovi jedného z členov predsedníctva,

článok 41 Charty, článok 16 Európskeho kódexu dobrej správnej praxe a článok 8 rozhodnutia predsedníctva Parlamentu z 29. marca 2004, ktorým sa ustanovujú postupy na vykonávanie nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni1 bol uplatnené nesprávne, keďže Všeobecný súd rozhodol, že rozhodovacia činnosť útvarov Parlamentu môže nahradiť rozhodnutie predsedníctva parlamentu,

Všeobecný súd nesprávne zamietol námietku nezákonnosti článku 7 nariadenia č. 2004/2003, ktorá bola vznesená podľa článku 277 ZFEÚ, keď rozhodol, že obsah zákazu nepriameho financovania je neurčitým právnym pojmom, pričom zároveň pripustil tento uplatnenie,

Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 7 nariadenia č. 2004/2003, keď konštatoval, že prítomnosť loga politickej strany, bez ohľadu na jej veľkosť, na plagáte európskej politickej strany vytvára ako také nezákonné priame financovanie tejto strany.

____________

1 Ú. v. EÚ L 297, 2003, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 5.