Language of document :

Överklagande ingett den 24 januari 2019 av Mouvement pour une Europe des nations av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 27 november 2018 i mål T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés mot parlamentet

(Mål C-60/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (ombud: A. Varaut, avocat)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 12 september 2016 om fastställande av att vissa utgifter inte var stödberättigade för räkenskapsåret 2015,

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna, och

bevilja klaganden ersättning för rättegångskostnader i enlighet med gällande rätt.

Grunder och huvudargument

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) gav ut en affisch om migrationskrisen och Schengenavtalet vilken bar MENL:s logga och, mycket mer diskret, loggorna för Front National och Vlaams Belang.

Parlamentet godtog inte utgiften för denna affisch, då parlamentet ansåg att denna gav ett nationellt politiskt parti en otillbörlig fördel.

Genom den överklagade domen ogillade tribunalen MENL:s talan om ogiltigförklaring av detta beslut.

MENL yrkar att den överklagade domen ska upphävas på grund av följande fall av felaktig rättstillämpning:

Tribunalen missuppfattade de faktiska omständigheterna eftersom den, efter att ha konstaterat att Europaparlamentets presidium inte hade haft kännedom om MENL:s försvar, emellertid fann att MENL hade kunnat försvara sig för att dess grunder för försvaret hade vidarebefordrats till en assistent till en av presidiets ledamöter.

Artikel 41 i stadgan, artikel 16 i den europeiska kodexen för god förvaltningssed och artikel 8 i beslutet av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå1 åsidosattes genom att tribunalen fann att ett beslutsförfarande vid parlamentet kan ersätta ett beslut från Europaparlamentets presidium.

Tribunalen ogillade felaktigt invändningen om rättsstridighet enligt artikel 277 FEUF avseende artikel 7 i förordning nr 2004/2003, när den fann att innehållet i förbudet mot indirekt finansiering är ett obestämt rättsligt begrepp och samtidigt medgav att den tillämpade det begreppet. 

Tribunalen åsidosatte artikel 7 i förordning nr 2004/2003 när den fann att förekomsten av en logga för ett politiskt parti, oavsett loggans storlek, på en affisch för ett europeiskt politiskt parti per definition utgör en otillåten direkt finansiering av detta parti.

____________

1 JO 2003, L 297, p. 1.