Language of document :

Жалба, подадена на 23 ноември 2018 г. от VTB Bank PAO, предходно наименование VTB Bank OAO срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 септември 2018 г. по дело T-734/14, VTB Bank/Съвет

(Дело C-729/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: VTB Bank PAO, предходно наименование VTB Bank OAO (представители: M. Lester QC, J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, Solicitor, и J. Ruiz Calzado, abogado)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз и Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да уважи жалбата на VTB срещу решението на Общия съд,

да отмени в засягащите VTB части обжалваните актове за налагане на ограничителни мерки,

да обяви за противоправни/неприложими член 1 от Решение 2014/512/ОВППС на Съвета1 , член 5 от Регламент 833/20142 , член 1 от Решение 2014/659/ОВППС на Съвета3 и член 1, параграф 5 от Регламент 960/20144 , и

да осъди Съвета да заплати на VTB съдебните разноски в настоящото производство по обжалване и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание:

Общият съд допуснал грешка при тълкуването на член 5, параграф 1, буква а) от Регламента, заключавайки, че условието на институцията „изрично [да] са възложени задачи по насърчаване на конкурентоспособността на руската икономика, нейното диверсифициране и поощряване на инвестициите“ не се прилага за VTB като „значима кредитна институция“. Общият съд съответно неправилно приел, че Съветът не е допуснал явна грешка в преценката, приемайки че VTB отговаря на условията, за да попадна в списъка по член 5, параграф 1, буква а) от Регламента.

Второ основание:

Общият допуснал грешка, тъй като приел че критериите, поради които VTB е включено в списъка по член 1 от Решението и член 5, параграф 1, буква а) от Регламента, са подходящи и пропорционални предвид целите на актовете за налагане на ограничителни мерки.

Трето основание:

Общият съд допуснал грешка, тъй като приел че приложените спрямо VTB актове за налагане на ограничителни мерки представляват пропорционална намеса в основните права на VTB, гарантирани с членове 16 и 17 от Хартата на основаните права и член 1 от Протокол 1 към Европейската конвенция за защита правата на човека, както с оглед на критериите, приети съгласно актовете за налагане на ограничителни мерки, така и с оглед на решението за включване на VTB в списъка съгласно тези критерии.

____________

1 Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 2014 г., стр. 13).

2 Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 2014 г., стр. 1).

3 Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 271, 2014 г., стр. 54).

4 Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 271, 2014 г., стр. 3).