Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2018 VTB Bank PAO, dříve VTB Bank OAO proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2018 ve věci T-734/14, VTB Bank v. Rada

(Věc C-729/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: VTB Bank PAO, dříve VTB Bank OAO (zástupci: M. Lester QC, J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, Solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

vyhověl kasačnímu opravnému prostředku podanému společností VTB proti rozhodnutí Tribunálu;

uložil, aby byly omezující akty zrušeny v rozsahu, v jakém se vztahují na společnost VTB;

prohlásil článek 1 rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP1 , článek 5 nařízení 833/20142 , článek 1 rozhodnutí Rady 2014/659/ SZBP 3 a čl. 1 odst. 5 nařízení 960/20144 za protiprávní nebo nepoužitelné;

uložil Radě náhradu nákladů vynaložených společností VTB v řízení o tomto kasačním opravném prostředku, jakož i v řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že:

Tribunál se dopustil nesprávného výkladu čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení, když dospěl k závěru, že podmínka spočívající v tom, že instituce má „výslovný mandát podporovat konkurenceschopnost ruské ekonomiky, její diverzifikaci a podněcování investic“ se nevztahuje na společnost VTB jako na „hlavní úvěrovou instituci“. V důsledku toho se Tribunál dopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že se Rada nedopustila zjevně nesprávného posouzení, když rozhodla, že společnost VTB splňuje podmínky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že:

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že kritéria, podle kterých byla společnost VTB zapsána na seznam podle článku 1 rozhodnutí a čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení, byla vhodná a přiměřená s ohledem na cíle sledované omezujícími akty.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že:

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že omezující akty uplatňované vůči společnosti VTB představovaly přiměřený zásah do základních práv této společnosti zaručených článkem 16 a 17 Listiny základních práv a článkem 1 protokolu 1 Evropské úmluvy o lidských právech, a to jak ohledně splnění kritérií přijatých v souladu s těmito omezujícími akty, tak i ohledně rozhodnutí zapsat společnost VTB na seznam na základě těchto kritérií.

____________

1 Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 229, s. 13).

2 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 229, s. 1).

3 Rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 271, s. 54).

4 Nařízení Rady (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 271, s. 3).