Language of document :

VTB Bank PAO, varem VTB Bank OAO 23. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-734/14: VTB Bank versus nõukogu

(kohtuasi C-729/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: VTB Bank PAO, varem VTB Bank OAO (esindajad: barrister M. Lester, QC, barrister J. Dawid, solicitor C. Claypoole, abogado J. Ruiz Calzado)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu. Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tunnistada VTB apellatsioonkaebus Üldkohtu otsuse peale vastuvõetavaks;

otsustada, et piiravad aktid tuleb VTBd puudutavas osas tühistada;

tunnistada õigusvastaseks/kohaldamatuks järgmised õigusnormid: nõukogu otsuse 2014/512/ÜVJP1 artikkel 1, määruse nr 833/20142 artikkel 5, nõukogu otsuse 2014/659/ÜVJP3 artikkel 1, ja määruse nr 960/20144 artikli 1 lõige 5;

mõista VTB käesoleva apellatsioonimenetluse ja Üldkohtu menetluse kulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide:

Üldkohus tegi vea määruse artikli 5 lõike 1 punkti a tõlgendamisel, kuna ta ei sedastanud, et tingimust, mille kohaselt asutusel on „konkreetsed volitused edendada Venemaa majanduse konkurentsivõimet, selle mitmekesistamist ja investeeringute soodustamist“, ei kohaldata VTB-le kui „olulisele krediidiasutusele“. Seetõttu on Üldkohus teinud vea, kuna ta sedastas, et nõukogu ei ole teinud ilmset hindamisviga oma järelduses, et VTB täitis määruse artikli 5 lõike 1 punkti a alusel loetellu kandmise tingimused.

Teine väide:

Üldkohus tegi vea, kui ta sedastas, et kriteeriumid, mille alusel VTB oli loetellu kantud otsuse artikli 1 alusel ja määruse artikli 5 lõike 1 punkti a alusel, olid sobivad ja proportsionaalsed, võttes arvesse piiravaid meetmeid kehtestavate aktide eesmärke.

Kolmas väide:

Üldkohus tegi vea, kui ta sedastas, et VTB-le kohaldatud piiravaid meetmeid kehtestavad aktid kujutasid endast proportsionaalset sekkumist VTB põhiõigustesse, mis on tagatud põhiõiguste harta artiklites 16 ja 17, ja Euroopa inimõiguste konventsiooni 1. protokolli artiklis 1, nii seoses piiravaid meetmeid kehtestanud aktides vastu võetud kriteeriumiga kui ka seoses otsusega kanda VTB loetellu nende kriteeriumide alusel.

____________

1 Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 229, lk 13).

2 Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 229, lk 1).

3 Nõukogu 8. septembri 2014. aasta otsus 2014/659/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 271, lk 54).

4 Nõukogu 8. septembri 2014. aasta määrus (EL) nr 960/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 271, lk 3).