Language of document :

Valitus, jonka VTB Bank PAO, aikaisemmin VTB Bank OAO, on tehnyt 23.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-734/14, VTB Bank v. neuvosto, 13.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-729/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: VTB Bank PAO, aikaisemmin VTB Bank OAO (edustajat: M. Lester, QC, ja J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, Solicitor ja J. Ruiz Calzado, abogado)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa VTB:n unionin yleisen tuomioistuimen antamasta ratkaisusta tekemän valituksen tutkittavaksi

velvoittaa kumoamaan rajoittavat toimet siltä osin kuin ne koskevat VTB:tä

toteaa, että neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP1 1 artikla, asetuksen 833/20142 5 artikla, neuvoston päätöksen 2014/659/YUTP3 1 artikla ja asetuksen 960/20144 1 artiklan 5 kohta on lainvastainen / sitä ei voida soveltaa

velvoittaa neuvoston korvaamaan VTB:lle tästä valituksesta ja sille unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste, jonka mukaan

unionin yleinen tuomioistuin teki virheen asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnassaan, kun se katsoi, että edellytystä, jonka mukaan laitoksen ”nimenomaisena tehtävänä on edistää Venäjän talouden kilpailukykyä, sen monipuolistamista ja investointien lisäämistä”, ei sovellettu VTB:hen, joka on ”merkittävä luottolaitos”. Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se katsoi, että neuvosto ei ollut tehnyt ilmeistä arviointivirhettä katsoessaan, että VTB täytti kyseisen asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset luetteloon merkitsemistä koskevat edellytykset.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan

unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se katsoi, että kriteerit, joiden mukaisesti VTB merkittiin luetteloon päätöksen 1 artiklan ja asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, olivat asianmukaiset ja oikeasuhteiset, kun otetaan huomioon rajoittavien toimien tavoitteet.

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan

unionin yleinen tuomioistuin teki virheen, kun se katsoi, että VTB:hen sovelletut rajoittavat toimet olivat kohtuullinen rajoitus VTB:n perusoikeuksiin, jotka taataan perusoikeuskirjan 16 ja 17 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklassa, sekä rajoittavien toimien nojalla hyväksyttyjen kriteerien että sen päätöksen osalta, joka koski VTB luetteloon merkitsemistä kyseisten kriteerien mukaisesti.

____________

1 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annettu neuvoston päätös 2014/512/YUTP (EUVL 2014, L 229, s. 13)

2 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (EUVL 2014, L 229, s. 1)

3 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 8.9.2014 annettu neuvoston päätös 2014/659/YUTP (EUVL 2014, L 271, s. 54)

4 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta 8.9.2014 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 960/2014 (EUVL 2014, L 271, s. 3)