Language of document :

Žalba koju je 23. studenoga 2018. podnio VTB Bank PAO, ranije VTB Bank OAO, protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2018. u predmetu T-734/14: VTB Bank protiv Vijeća

(predmet C-729/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: VTB Bank PAO, ranije VTB Bank OAO (zastupnici: M. Lester QC, J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, solicitor, J. Ruiz Calzado, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

dopusti žalbu društva VTB protiv odluke Općeg suda;

poništi ograničavajuće akte u dijelu u kojem se odnose na društvo VTB;

članak 1. Odluke Vijeća 2014/512/ZVSP1 , članak 5. Uredbe 833/20142 , članak 1. Odluke Vijeća 2014/659/ZVSP3 i članak 1. stavak 5. Uredbe 960/20144 proglasi nezakonitima odnosno neprimjenjivima;

naloži Vijeću da snosi troškove žalbenog postupka i postupka pred Općim sudom društva VTB.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvim žalbenim razlogom ističe se da je:

Opći sud pogrešno protumačio članak 5. stavak 1. točku (a) Uredbe zaključivši da se na društvo VTB kao „veliku kreditnu instituciju” ne primjenjuje uvjet da institucija mora imati „izričitu zadaću promicanja konkurentnosti ruskog gospodarstva, njegove diversifikacije i poticanja ulaganja”. Slijedom navedenog, Opći sud je pogriješio zaključivši da Vijeće nije počinilo nikakvu očitu pogrešku u ocjeni time što je utvrdilo da društvo VTB ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. Uredbe za uvrštenje na popis.

Drugim žalbenim razlogom ističe se da je:

Opći sud pogriješio utvrdivši da su kriteriji na temelju kojih je društvo VTB uvršteno na popis na temelju članka 1. Odluke i članka 5. stavka 1. točke (a) Uredbe primjereni i proporcionalni s obzirom na ciljeve ograničavajućih akata.

Trećim žalbenim razlogom ističe se da je:

Opći sud pogriješio utvrdivši da su ograničavajući akti primijenjeni na društvo VTB proporcionalno uplitanje u temeljna prava društva VTB, zajamčena člancima 16. i 17. Povelje o temeljnim pravima i člankom 1. Protokola 1. uz Europsku konvenciju zazaštitu ljudskih prava, kako u pogledu kriterija određenih na temelju ograničavajućih akata tako i u pogledu odluke o uvrštenju na popis društva VTB, na temelju tih kriterija.

____________

1 Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 229, str. 13.)

2 Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 229, str. 1.)

3 Odluka Vijeća 2014/659/ZVSP od 8. rujna 2014. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 271, str. 54.)

4 Uredba Vijeća (EU) br. 960/2014 od 8. rujna 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 271, str. 3.)