Language of document :

2018 m. lapkričio 23 d. VTB Bank PAO, buvęs VTB Bank OAO, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-734/14 VTB Bank / Taryba

(Byla C-729/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: VTB Bank PAO, buvęs VTB Bank OAO, atstovaujamas baristerių QC M. Lester, J. Dawid, solisitoriaus C. Claypoole, advokato J. Ruiz Calzado

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

patenkinti VTB apeliacinį skundą dėl Bendrojo Teismo sprendimo,

panaikinti ribojamąsias priemones nustatančius aktus, kiek jie taikomi VTB,

pripažinti neteisėtais arba netaikytinais Tarybos sprendimo 2014/512/BUSP1 1 straipsnį, Reglamento Nr. 833/20142 5 straipsnį, Tarybos sprendimo 2014/659/BUSP3 1 straipsnį ir Reglamento Nr. 960/20144 1 straipsnio 5 dalį,

priteisti iš Tarybos VTB bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo apeliaciniu skundu ir procesu Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas

Bendrasis Teismas, aiškindamas reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą, padarė klaidingą išvadą, kad sąlyga, pagal kurią įstaiga turi „aiškius įgaliojimus skatinti Rusijos ekonomikos konkurencingumą, įvairinimą ir investicijas“, netaikytina VTB kaip „stambiai kredito įstaigai“. Todėl Bendrasis Teismas suklydo nuspręsdamas, kad Taryba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai konstatavo, kad VTB atitinka įtraukimo į sąrašą sąlygas pagal reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas

Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai konstatavo, kad kriterijai, pagal kuriuos VTB įtrauktas į sąrašą remiantis sprendimo 1 straipsniu ir reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktu, buvo tinkami ir proporcingi, atsižvelgiant į ribojamąsias priemones nustatančių aktų tikslus.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas

Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai konstatavo, kad VTB taikytinais ribojamąsias priemones nustatančiais aktais buvo proporcingai apribotos Pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsniuose ir Europos žmogaus teisių konvencijos Protokolo Nr. 1 1 straipsnyje garantuojamos VTB pagrindinės teisės tiek nustatant kriterijus pagal minėtus aktus, tiek priimant sprendimą įtraukti VTB į sąrašą remiantis tais kriterijais.

____________

1 2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014, p. 13).

2 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014, p. 1).

3 2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimas 2014/659/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 271, 2014, p. 54).

4 2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 960/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 271, 2014, p. 3).