Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 23. novembrī VTB Bank PAO, agrāk VTB Bank OAO, iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedumu lietā T-734/14 VTB Bank/Padome

(Lieta C-729/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: VTB Bank PAO, agrāk VTB Bank OAO (pārstāvji: M. Lester QC, J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, Solicitor, J. Ruiz Calzado, advokāts)

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pieņemt izskatīšanai VTB apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas spriedumu;

piespriest atcelt ierobežojošos aktus, ciktāl tie attiecas uz VTB;

atzīt par prettiesisku vai nepiemērojamu Padomes Lēmuma 2014/512/KĀDP 1 1. pantu, Regulas Nr. 833/2014 2 5. pantu, Padomes Lēmuma 2014/659/KĀDP 3 1. pantu un Regulas Nr. 960/2014 4 1. panta 5. punktu;

piespriest Padomei atlīdzināt VTB tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo apelācijas sūdzību un tiesāšanās izdevumus tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmajā pamatā tiek apgalvots:

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu Regulas 5. panta pirmās daļas a) punkta interpretācijā, secinot, ka VTB nebija kā “lielai kredītiestādei” jāpiemēro nosacījums par to, ka iestādei “ir skaidri noteiktas pilnvaras veicināt Krievijas ekonomikas konkurētspēju, tās diversifikāciju un ieguldījumu veicināšanu”. Līdz ar to Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, nospriežot, ka Padome nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, konstatējot, ka VTB atbilst Regulas 5. panta pirmās daļas a) punkta nosacījumiem, lai tiktu iekļauta sarakstā.

Otrajā pamatā tiek apgalvots:

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, atzīstot, ka kritēriji, atbilstoši kuriem VTB tika iekļauta sarakstā atbilstoši Lēmuma 1. pantam un Regulas 5. panta pirmās daļas a) punktam, bija piemēroti un samērīgi attiecībā pret ierobežojošo aktu mērķiem.

Trešajā pamatā tiek apgalvots:

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, atzīstot, ka ierobežojošie akti, kas tika piemēroti VTB, bija samērīga iejaukšanās VTB pamattiesībās, kas nodrošinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. un 17. pantā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantā, gan attiecībā pret kritērijiem, kas noteikti atbilstoši ierobežojošiem aktiem, gan attiecībā pret lēmumu iekļaut VTB sarakstā atbilstoši šiem kritērijiem.

____________

1 Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā ( OV 2014, L 229, 13. lpp.).

2 Padomes Regula (ES) Nr. 833/2012 (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV 2014, L 229, 1. lpp.).

3 Padomes Lēmums 2014/659/KĀDP (2014. gada 8. septembris), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 271, 54. lpp.).

4 Padomes Regula (ES) Nr. 960/2014 (2014. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā ( OV 2014, L 271, 3. lpp.).