Language of document :

Odvolanie podané 23. novembra 2018: VTB Bank PAO, predtým VTB Bank OAO proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-734/14, VTB Bank/Rada

(vec C-729/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: VTB Bank PAO, predtým VTB Bank OAO (v zastúpení: M. Lester QC, J. Dawid, barristers, C. Claypoole, solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhovel odvolaniu podanom spoločnosťou VTB proti rozhodnutiu Všeobecného súdu,

rozhodol o zrušení obmedzujúcich aktov v rozsahu, v akom sa vzťahujú na spoločnosť VTB,

vyhlásil článok 1 rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP1 , článok 5 nariadenia 833/20142 , článok 1 rozhodnutia Rady 2014/659/SZBP3 a článok 1 ods. 5 nariadenia 960/20144 za protiprávne alebo neuplatniteľné,

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy spoločnosti VTB v tomto odvolacom konaní a v konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod založený na tvrdení:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho výkladu článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia, keď nerozhodol, že podmienka spočívajúca v tom, že inštitúcia má „výslovný mandát podporovať konkurencieschopnosť ruskej ekonomiky, jej diverzifikáciu a podnecovanie investícií“ sa nevzťahuje na spoločnosť VTB ako na „veľkú úverovú inštitúciu“. V dôsledku toho Všeobecný súd údajne vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že Rada sa nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia vo svojom rozhodnutí, že spoločnosť VTB spĺňa podmienky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia.

Druhý odvolací dôvod založený na tvrdení:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že kritériá, podľa ktorých bola spoločnosť VTB zapísaná na zoznam podľa článku 1 rozhodnutia a článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia, bola vhodná a primeraná vzhľadom na ciele sledované obmedzujúcimi akty.

Tretí odvolací dôvod založený na tvrdení:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že obmedzujúce akty uplatňované voči spoločnosti VTB boli primeraným zásahom do jej základných práv zaručených článkami 16 a 17 Charty a článkom 1 protokolu 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a to pokiaľ ide o splnenie kritérií prijatých v súlade s týmito obmedzujúcimi aktmi, ako aj s ohľadom na rozhodnutie zapísať spoločnosť VTB na zoznam v súlade s týmito kritériami.

____________

1 Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 2014, s. 13).

2 Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 2014, s. 1).

3 Rozhodnutie Rady 2014/659/SZBP z 8. septembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 271, 2014, s. 54).

4 Nariadenie Rady (EÚ) č. 960/2014 z 8. septembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 271, 2014, s. 3).